Библиография

 

 

Құрастырғандар:

Төрткен Кененқызы

Ақтамақ  Кененқызы

            Суырып салма халық ақыны, әйгілі сазгер, әнші Кенен Әзірбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай жарияланып отырған бұл көрсеткіштің мақсаты – ақынның еңбектерін, оның өмірі мен еңбек жолын зерттеп оқуда және насихаттауда оқырман қауымға көмек беру.

Көрсеткішті құрастыруда Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы қорындағы кітаптар, жинақтар, газеттер мен жұрналдар, картотекалар мен каталогтар толық қамтылды деуге болады. Сондаяқ өзім жинап жүрген облыстық , аудандық газет беттерінде жарияланған материалдар да енгізілді.

            Көрсеткіште қазақша да, орысша да жарияланған материалдар хронологиялық жүйе бойынша топтастырылып, алфавиттік тәртіппен орналастырылды.

            Бұл көрсеткіш ғылым және мәдениет қызметкерлеріне, студент жастарға, оқырман көпшілікке арналған.

 

 

Кенен Әзірбаев

шығармаларының және ол туралы мақалалардың библиографиялық көрсеткіші

1936

Народный певец К.Азербаев – Правда Южного Казахстана, 1936, 10 мая.

1937

Әзірбаев К. ҚазССР (Өлең) – Сталин жолы, 1937, 28 май.

Әзірбаев К. Правдаға (Газеттің 25 жылдығына арналған өлең) – Қазақ әдебиеті, 1937, 5 май.

Әзірбаев К. Шашу (Өлең) – Әдебиет майданы, 1937, №10-11, 44-45 б.

* * *

Бақытты  қазақ халқының съезі (Жамбыл, Кенен, Тайжан ақындардың есімі аталады) – Ауыл коммунисі, 1937, № 2, 33-38 бет.

Халық творчествосы (Жамбыл, Орынбай, Қуат, Кенен т.б. туралы). – Соц.Қазақстан, 1937, 3 октябрь.

1939

 

Оразбаев Н. Кенен (К.Әзірбаевтың өмірі мен творчествосы туралы) – Лениншіл жас, 1939, 11 февраль.

1940

Әзірбаев К.  Ешкімге бас имейміз. (Өлең) – Колхоз жолы, 1940, 4 март.

Әзірбаев К.  Жасасын (Өлең) – Коммунист, 1940, 1май.

Әзірбаев К.  Мәңгі өшпейді үніңіз. (Абайға арналған өлең) – Коммунист, 1940, 15 октябрь.

Әзірбаев К.  Октябрьдің құрметіне (Өлең) – Халық мұғалімі, 1940, №19-20, 13-14 б.

Әзірбаев К.  Халық сәлемі. (Өлең) – Коммунист, 1940, 23 июнь.

Әзірбаев К.  Шу.(Өлең) – Коммунист, 1940, 31 август.

* * *

Нілібаев Ә.  Кенен ақын (Өмірбаяны). – Коммунист (Жамбыл обл.), 1940, 23 июнь.

1941

 

Әзірбаев К.  Айдар тұлым.  (Өлең) – Коммунист, 1941, 23 февраль.

Әзірбаев К.  Аттаныңдар (Өлең) – Коммунист, 1941, 26 июнь.

Әзірбаев К.  Жастарға. (Өлең) – Коммунист, 1941, 1 май.

Әзірбаев К.  Жауға қарсы шығыңдар. (Өлең) – Ленин жолы, 1941, 6 июль.

Әзірбаев К.  Ұлы Октябрь (Өлең) – Коммунист, 1941, 7 ноябрь.

Әзірбаев К.   Жауды көрге тығалық (өлең) – Коммунист, 1941, 29 август.

* * *

Жақсылықов М. Жамбыл облысының халық ақындары және Жақсылық

Жантөбетов. (К.Әзірбаев аталады) – Коммунист, 1941, 7 июнь.

1942

 

Әзірбаев К. Кек алу (Өлең) – Коммунист, 1942, 5 февраль.

* * *

Жұбанов А. Кенен (Өмірі мен творчествосы) – Кітапта: Жұбанов А. Қазақ композиторларының өмірі мен творчествосы, Алматы, 1942, 174-179 б.

1943

 

Азербаев К. Колхозные мастера. – Казахстанская правда, 1943, 16 январь.

Әзірбаев К. Батыр болсаң Мәліктей бол. (М.Ғабдуллинге арналған өлең) –

Коммунист, 1943, 22 сентябрь.

* * *

К.Әзірбаевтың Жамбылдағы концерті – Коммунист, 1943, 22 сентябрь.

1945

 

Жұбанов А. Кенен (К.Әзірбаевтың әрі әнші, әрі ақындығы туралы әңгіме) –

Сталиндік жол, 1945, 23 сентябрь.

1946

 

Әзірбаев К. Жаңа ән (Өлең) – Сталиндік жол, 1946, 14 апрель.

Әзірбаев К. Еңбекпен ел көгерер (Өлең) – Қордай шамшырағы, 1946, 26 декабрь.

1947

 

Әзірбаев К. Алатау (Өлең) – әдебиет және искусство, 1947, № 9, 55 б.

1948

 

Ерзакович Б.Г. Халық әншісі (К.Әзірбаев туралы)  –  Социалистік Қазақстан, 1948,

23 июнь.

1949

 

Азербаев К. Алатау. Колхозные мастера. (Стихи). Перевод Н.Титова – Каз.Правда,

1949, 16 январь.

Азербаев К. Вождю (Стих.) – Каз.правда, 1949, 21 декабрь.

Азербаев К.  Партии  (Стих). – Каз.правда, 1949, 22 апрель.

Әзірбаев Кенен – Әли батыр. Суретін салған К.Я.Баранов. Алматы, ҚМКӘБ,

1949, 31 б.

1950

 

Әзірбаев К. Қытай халқына (Өлең) – Соц.Қазақстан, 1950, 29 январь.

1951

 

Әзірбаев Кенен. Өлеңдері мен дастандары. Алматы, ҚМКӘБ, 1951, 117 б.

Әзірбаев К.  Қазақстан сайлауында (Өлең) – Соц.Қазақстан, 1951, 17 февраль.

* * *

Байжарасов Р.  К.Әзірбаевтың творчествосы (Толық шолу) – Кітапта: Кенен Әзірбаев. Шығармалары (Өлеңдері, айтыс, дастандары және текстері). Алматы, ҚМКӘБ, 1951, 5-27 б.

1952

 

Әзірбаев К.  Өлеңдері мен дастандары. Алматы, ҚМКӘБ, 1952, 117 б.

* * *

Байжарасов Р. Кенен – ревком председателі (К.Әзірбаевтың Жетісуда Совет

өкіметін орнатуға қатысуы жайында) – Коммунизм таңы, 1952, 2 март.

Өмірбеков Ж. Кенен Әзірбаев (Өмірі мен творчествосы) – Кітапта: Әзірбаев К.

Өлеңдері мен дастандары, Алматы, 1952, 108-111 б., 3-6  б.

1953

 

Азербаев К. Али батыр. (Рассказы в стихах). Перевод М.Тармовский. Алма-Ата,

КПХЛ, 1953, стр.38.

* * *

Нұралиев Ж.. Кененнің жырлары. – Әдебиет және искусство, 1953, № 6 , 125-бет;

Қазақ әдебиеті, 1953, 23 июль.

1955   

 

Әзірбаев К.  Өлеңдері мен дастандары және ән текстері.  Алматы, ҚМКӘБ, 1955, 176  б.

Кенен Азербаев. – Очерки Казахской народной поэзии Советской эпохи. Алма-Ата, 1955, стр. 217-218.

Песни Кенена Азербаева. Нотные записи Б.Г.Ерзаковича – Алмата, Ак.наук.КазССР. 1955, 64 стр. (на каз. русс.языке)

* * *

Ерғалиев Х.  Кененнің Жамбыл туралы есте қалғандары – Соц.Қазақстан, 1955,

21 июнь.

Мұқанов С.  Кенен ақын (Алғы сөз) – Кітапта: К.Әзірбаев. Өлеңдері мен дастандары және ән текстері. Алматы, 1955, 5-6  б.

Мұқанов С.  Көзі ашылған бұлақ (Очеркте автор Мәтібұлақ туралы ақын Кененнің сөздерін келтірген) – Соц.Қазақстан, 1955, 30 апрель.

Мұқанов С.  Новые песни на целине. (О песнях К.Азербаева) – Правда, 1955,

9 ноябрь.

1956

 

Кенен Әзірбаев жолдасқа Қазақ ССР – інің Еңбек сіңірген өнер қайраткері деген атағын беру туралы Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиумының Указы – Соц.Қазақстан, 1956, 4 июль.

* * *

 

Бердібаев Р. Кенен ақынның өлеңдері  – Әдебиет және искусство, 1956, № 4,

124-126 б.

Қожакеев Т.  Кененнің жаңа жинағы (Өлеңдері мен дастандары және ән текстері туралы). – Сталиндік жол, 1956, 8 июль.

Қыдыров Х. Халық ақынының жаңа жинағы (К.Әзірбаевтың) – Екпінді құрылыс, 1956, 27 март.

Мұқаева К. Жалынды жырау (К.Әзірбаев туралы). – Семей правдасы, 1956,

23 март).

1957

 

Мұқанов С.  Өз бейнесі. (К.Әзірбаев туралы). – Көкшетау правдасы, 1957,

14 апрель.

1958

 

Азербаев К.  Радость весны. (Стихотв.) – Каз.правда, 1958, 12 декабрь.

* * *

Әміров К.  Жастықтың жалынды кезеңдері (Кенен жайында) – Жұлдыз, 1958, № 5 28-44 б.

Байжарасов Р.  Кенен – ревком председателі – Коммунизм таңы, 1958, 2 март.

Жазушылар Одағында (К.Әзірбаевтың 75 жылдығын атап өту үшін комиссия құрылды). – Қазақ әдебиеті, 1958, 18 июль.

Кенен Азербаев (О жизни и творчестве):

 –   В книге: Писатели Казахстана. Библиографические справки, Алма-Ата, 1958, стр. 38-40.

Кенен Әзірбаев (Өмірі мен творчествосы). Библиографиялық көрсеткіш. Жауапты ред. Е.Айтбаев, Алматы, 1958, 54-55  б.

1959

           

Азербаев К.  Радость весны. Мастера (Стих.) – Каз.правда, 1959, 19 июня.

Әзірбаев К.  Бесік жыры (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1959, 18 декабрь.

Әзірбаев К.  Домбыра (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1959, 19 июнь.

Әзірбаев К.  Ерлі-зайып (Өлең) – Қазақ әдебиеті. 1959, 18 декабрь.

Әзірбаев К.  Жаман ағайын (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1959, 18 декабрь.

Әзірбаев К.  Жаса, мәңгі партия (Өлең)  «Еңбек туы, 1959, 10 февраль.

Әзірбаев К.  Коммунизм жеңеді (Өлең)  –  Октябрь туы, 1959, 20 июнь.

Әзірбаев К.  Көгертер көсегеңді (Өлең)  –  Лениншіл жас, 1959, 13 август.

Әзірбаев К.  Көңіл – тұлпар, тіл – серік. (Өлең)  – Қазақ әдебиеті, 1959, 18 декабрь.

Әзірбаев К.  Кішіпейіл келеді білімді адам. (Өлең)  – Қазақ әдебиеті, 1959, 18 декабрь.

Әзірбаев К.  Қашан қалар (Өлең)  – Қазақ әдебиеті. 1959, 18 декабрь.

Әзірбаев К.  Омекеңе (Омар Шипинге арналған өлең) – Қазақ әдебиеті, 1959, 7 август.

Әзірбаев К.  Туған өлкем (Өлең)  – Октябрь туы, 1959, 20 июнь.

Әзірбаев К.  Тың жер желдірмесі (Өлең)  –  Еңбек туы, 1959, 20 июнь, Октябрь туы, 1959, 20 июнь.

Әзірбаев К.  Жаса Отаным. (Өлең)  –  Еңбек туы, 1959, 1 март.

Әзірбаев К.  Ревкомға сайлағанда, Көктем-Домбыра. (Өлеңдер) – Қазақ әдебиеті, 1959, 19 июнь.

Әзірбаев К.  Радость весны. Мастера (Стихи) – Коммунист, 1959, 19 июня, Каз.правда, 1959, 19 июня.

КЕНЕН  ӘЗІРБАЕВТЫҢ  ТУҒАНЫНА  75  ЖЫЛ

ТОЛУЫНА  БАЙЛАНЫСТЫ  МАТЕРИАЛДАР

 

Кенен Әзірбаев жолдасты Қазақ ССР Жоғарғы Советінің Құрмет грамотасымен наградтау туралы Қазақ ССР Жоғарғы Совет Президиумының Указы. – Қазақ әдебиеті, 1959, 19 июнь, 20 июнь; Еңбек туы, 1959, 20 июнь; Каз.правда, 1959,

19 июнь; Соц.Қазақстан, 1959, 20 июнь;

* * *

Ардақты ақсақалымыз Кенен аға! Қазақстан Жазушылар Одағының ақынның туғанына 75 жыл толуымен құттықтауы. – Қазақ әдебиеті, 1959, 19 июнь.

Кенен Әзірбайұлына!  «Қазақ әдебиеті» газеті редакциясының ақынның туғанына 75 жыл толуымен құттықтауы – Қазақ әдебиеті, 1959, 19 июнь.

Қадірлі Кенен ақсақал! Ақынның 75 жасқа толған тойымен СССР Жазушылар Одағы басқармасының секретариатының құттықтауы – Қазақ әдебиеті, 1959,

19 июнь.

Қымбатты Кенен!  К.Әзірбаевтың туғанына 75 жыл толуына байланысты Еңбекшілер депутаттары Қордай аудандық Советі атқару комитетінің құттықтауы – Октябрь туы, 1959, 20 июнь.

* * *

Адамбаев Б.  Шалқысын әнің, тасысын жырың (Кененге арналған өлең). – Еңбек туы, 1959, 20 июнь.

Ануаров А.  Человек и время (К 75-летию со дня рождения акына К.Азербаева). – Ленинская смена, 1959, 20 июня.

Ахметов С.  В гостях у акына (К.Азербаева) – Ленинская смена, 1959, 6 июня.

Әбілғазин Б.  Қызықты кездесу  (Естелік) – Еңбек туы, 1959, 20 июнь.

Әміров Х.  Ақын ревком (К.Әзірбаев туралы естелік) – Лениншіл жас, 1959, 20 июнь.

Бигелдиев Б.  Шабытсыз шаттық дауыс шарқ ұра ма? (Өлең). – Лениншіл жас, 1959, 20 июнь.

Байділдаев Ө.  Ақын, композитор (К.Әзірбаевтың туғанына 75 жыл) – Қазақстан пионері, 1959, 20 июнь.

Байділдаев Ө.  Ән толқыны (К.Әзірбаевтың композиторлық творчествосы) – Лениншіл жас, 1959, 20 июнь; Коммунизм таңы, 1959, 4 октябрь.

Байжарасов Р.  Ай астындағы ән. (К.Әзірбаевтың әндері жайлы) – Коммунизм таңы, 1959, 4 октябрь.

Байжарасов Р.  Қадірлі халық ақыны (К.Әзірбаевтың туғанына 75 жыл) – Еңбек туы, 1959, 20 июнь.

Байжарасов Р.  Халық дарынының өкілі. (К.Әзірбаевтың 75 жасқа толуына) – Социалистік Қазақстан, 1959, 19 июнь.

Бақбергенов С.  Шырқады тағы да  бозторғай. (К.Әзірбаев туралы) – Қазақ әдебиеті, 1959, 27 март.

Бақбергенов С.  Ән мен жыр салтанаты. (К.Әзірбаевтың 75 жылдығына арналған мақала) – Лениншіл жас, 1959, 20 июнь. – Қазақ әдебиеті, 1959, 26 июнь.

Ерзакович Б.Г.  Сердцем и песней с народом. (К.Азербаев) – Каз.правда, 1959, 19 июня.

Ерзакович Б.Г.  Халыққа қызмет етудің үлгісі.(К.Әзірбаевтың 75 жасқа толуына

байланысты өмірі мен творчествосына шолу) – Жұлдыз, 1959, № 7, 126-127 б.

Жазушылар Одағында. (14 июль күні Қазақстан жазушыларының президиум мәжілісі болды. Мәжілісте халық ақыны К.Әзірбаевтың 75 жасқа толуына байланысты өткізілетін тойына комиссия құрылды) – Қазақ әдебиеті, 1958, 18 июль.

Жайлауов Ө.  Әннің тууы, (К.Әзірбаевтың 75 жылдығына) – Еңбек туы, 1959,20 июнь.

Жайлауов Ө.  Кенен ақын аулында – Еңбек туы, 1959, 10 июнь.

Жұмабаев Ә.  Ақын аулындағы той. (К.Әзірбаевтың 75 жылдығы) – Социалистік Қазақстан, 1959, 23 июнь.

Кенен Азербаев – Каз.правда, 1959, 10 июня.

Кенен ақын 75 жаста – Қазақ әдебиеті, 1959, 19 июнь.

Қыстаубаев М.  Кенен ақынға (Өлең)– Еңбек туы, 1959, 20 июнь.

Майшекин М.  Ел ардағы (К.Әзірбаев 75 жаста) – Коммунизм таңы, 1959, 20 июнь.

Майшекин М.  Кенен Әзірбаев – Кітапта: Көркемөнер шеберлері. Алматы, 1959, 52-58  б.

Мұқанов С., Бақбергенов С.  Азамат, ақын, әнші (К.Әзірбаевтың туғанына 75 жыл) – Социалистік Қазақстан, 1959 , 20 июнь.

Мацкевич Э. Саратник Джамбула. – Сов. Казахстан, 1959, № 8, стр. 3-5.

Мырзалиев Қ. Жамбылдың інісіне (Өлең). – Лениншіл жас, 1959, 20 июнь.

Народный акын Кенен Азербаев (Портрет) – Каз.правда, 1959, 19 июня.

Сармурзин М.  Мне людские близки голоса (К 75 летию со дня рождения

К.Азербаева) – Коммунист, 1959, 19 июля.

Тоғысбаев С.  Кенен ақынның аулында – Лениншіл жас, 1959, 18 апрель.

Тәшімбаев Ғ.  Немере сәлемі (Өлең) – Еңбек туы, 1959, 20 июнь.

Уакатов Б.  Ақпа ақын. (Кенен Әзірбаев туралы) – Лениншіл жас, 1959, 20 июнь.

Халық ақыны Кенен Әзірбаев 75 жаста – Еңбек туы, 1959, 20 июнь.

Халық ақыны, талантты жыршы, тамаша композитор (К.Әзірбаев 75 жаста) – Лениншіл жас, 1959, 20 июнь.

1960

 

Әзірбаев К. Бейбітшілік сақшысы.(Өлең) – Социалистік Қазақстан, 1960, 18 сентябрь.

Әзірбаев К.    Компартия (Өлең) – Еңбек туы, 1960, 5 январь.

Әзірбаев К.    Қарғалы.(Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1960, 3 июнь.

Әзірбаев К.   Менің озаттарым.(Өлең) – Лениншіл жас, 1960, 7 июнь.

Әзірбаев К.   Мұқаным. (М.Төлебаевқа арналған өлең) – Қазақ әдебиеті, 1960, 8 апрель.

Әзірбаев К.   Сайра тіл. (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1960, 25 ноябрь.

Әзірбаев К.   Сәбит ініме. (С.Мұқановқа арналған өлең) – Лениншіл жас, 1960, 13 ноябрь.

Әзірбаев К.   Шашу шаштым өлеңмен. (Халық ақыны Үмбеталы Кәрібаевқа арналған өлең) – Коммунизм таңы, 1960, 2 июль.

Әзірбаев К.   Шашубаймен кездесулерім. (Естелік өлең) – Жұлдыз, 1960, № 10, 136-137 б.

* * *

Байжарасов Р. Ән-күй сапары.(К.Әзірбаевтың Жамбыл облысын аралауы туралы) – Еңбек туы, 1960, 7 февраль.

Бақбергенов С.  Бозторғай (К.Әзірбаев туралы повест). Алматы, «Жазушы», 1960, 97 б.

Володин А.  Певец колхозной жизни (О Кенене) – Сельская жизнь, 1960, 18 декабрь.

1961

Азербаев К. Родной партии (Стих.) – Простор, 1961, № 10, стр. 11.

Азербаев К. Солнце вставшее над землей (Стих.)  Пер. К.Алтайский – Каз.правда, 1961, 6 август.

Әзірбаев Кенен. Өмірімнің әндері. (Нотаға түсіріп, алғы сөзін жазған Б.Г.Ерзакович). Алматы, ҚМКӘБ, 1961, 124 б.

Әзірбаев Кенен. Шығармалары. (Құрастырып, алғы сөзін жазған Р.Байжарасов) Алматы, 1961, ҚМКӘБ, 300 б.

Әзірбаев К.  Бауырыма. (М.Әуезовке арналған өлең) – Қазақ әдебиеті, 1961, 30 июнь.

Әзірбаев К.    Екінші қыран (Өлең) – Лениншіл жас, 1961, 8 август.

Әзірбаев К.    Жақсы (Өлең) – Еңбек туы, 1961, 24 июнь.

Әзірбаев К.    Партияға (Өлең) – Қазақ әдебиеті. 1961, 8 декабрь.

Әзірбаев К.    Алғыс (Өлең) – Лениншіл жас, 1961, 20 август.

Әзірбаев К.    Мереке жыры (Өлең) – Еңбек туы, 1961, 24 июнь.

Әзірбаев К.    Ел бастаған кемеңгер (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1961, 23 июнь.

* * *

Кенен Әзірбаевқа Қазақ ССР Халық ақыны атағын беру туралы қаулы. – Соц.Қазақстан, 1961, 9 февраль.

Байжарасов Р. Кенен ақын (Өмірі мен творчествосы) – Жұлдыз, 1961, № 9,         147-152 б.

Байжарасов Р.  Халықпен бірге (К.Әзірбаев) – Еңбек туы, 1961, 31 май, 3,10,

28 июнь.

Байжарасов Р.   Кенен Әзірбаев творчествосы – Кітапта: Әзірбаев К. Шығармалары, Алматы, 1961, 5-28 б.

Бұғыбаев Е. Ақын Кенен аулымызға келді. – Еңбек туы, 1961, 5 март.

Ерзакович Б.Г. Алғы сөз. (К.Әзірбаевтың творчествосы туралы) – Кітапта:  Әзірбаев К. Өмірімнің әндері. Алматы, 1961, 7-14 б.

Ерзакович Б.Г. Кенен Азербаев. (Серия «Народные певцы – музыканты»). Москва, 1961, стр. 60.

Қаратаев М. Халық поэзиясы жаңа белесте (Кенен туралы да айтылған) – Қазақ әдебиеті, 1961, 4 август.

Сәтібеков Ж . Бозторғай (К.Әзірбаевтың «Бозторғай» әнінің шығуы жайында баллада) – Еңбек туы, 1961, 14 май.

1962

 

Азербаев К. Партия (Стих.) – Каз.правда, 1962, 22 апрель.

Әзірбаев К. Бейбітшілік (Өлең) – Еңбек туы, 1962, 14 январь.

Әзірбаев К. Біздің күн. (Өлең) – Оңтүстік Қазақстан, 1962, 6 ноябрь.

Әзірбаев К. Серігім. (Өлең) – Еңбек туы, 1962, 14 ноябрь.

* * *

Бақбергенов С. Кенен мен бозторғай, ақ таяқ пен әбжылан (әңгіме) – Кітапта: Жыл он екі ай. Балаларға арналған әдеби календарь. Алматы, 1962, 94-101 б.

Сильченко С.М. Қазақ совет әдебиеті қазіргі кезеңде. Алматы, ҚМСӘБ, 1962,        70 бет. (Кітаптың «Заман қарқынымен қатар» деген бөлімінде К.Әзірбаев туралы да айтылады.)

Уақатов Б. Жыр кені (Кенен Әзірбаев туралы) – Қазақ әдебиеті, 1962, 30 март; Еңбек туы, 1962, 1 апрель; Коммунизм таңы, 1962, 30 март.

1963

 

Әзірбаев К.  Еңбек. (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1963, 26 июль.

Әзірбаев К.  Құттықтау. (Өлең) – Еңбек туы, 1963, 22 сентябрь.

Әзірбаев К.  Ленин – ұлы қамқоршымыз. (Өлең) – Оңтүстік Қазақстан, 1963, 6 ноябрь.

Әзірбаев К.  Өзім жайлы (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1963, 26 июль.

Кенен мен Халиманың өлеңмен қағысуы – Кітапта:  Ақындар жыры. Алматы, 1963, 64-70 б.

* * *

Әбдіразақов Б.  Бозторғай әндетеді жерге қонбай (К.Әзірбаев туралы) – Лениншіл жас, 1963, 1 май.

Жұбанов А.  Кенен (Өмірі мен творчествосына шолу) – Кітапта:  Жұбанов А. Замана бұлбұлдары. Алматы, 1963, 291-307 б.

1964

 

Әзірбаев К.  Екінші тыңның ерлері. (Шопандардың республикалық кеңесінде шығарылған жыр) – Еңбек туы, 1964, 21 июнь, Қордай шамшырағы, 1964, 25 июнь.

Әзірбаев К.  Еңбекпенен ел көгерер (Өлең)  –  Қордай шамшырағы. 1964, 26 декабрь.

Әзірбаев К.  Малшыларға сәлем (Өлең)  –  Қордай шамшырағы, 1964, 10 декабрь.

Әзірбаев К.  Облысым Жамбылым. (Өлең)  –  Еңбек туы, 1964, 21 июнь.

Әзірбаев К.  Шопан туралы жыр (Өлең)  –  Еңбек туы, 1964, 10 март.

Әзірбаев Кенен мен Есдәулет Қандековтың айтысы. – Еңбек туы, 1964, 1 февраль.

Ақын тойы (К.Әзірбаевтың 80 жасқа толуы жайында) – Соц.Қазақстан, 1964, 22 ноябрь.

Бақбергенов С.  Кенен мен бозторғай, ақ таяқ пен әбжылан (Әңгіме) – Жыл он екі ай. Балаларға арналған әдеби календарь. Алматы, 1964, 94-101 б.

Бақбергенов С. Көлде аққу, көкте қаз. (К.Әзірбаевтың өмірі туралы очерк). – Соц.Қазақстан, 1964, 1 май.

Брагин А.  Жаворонок  Кенена (Очерк о К.Азербаева) – Каз.правда, 1964, 17 мая.

Жармұхамедов М. Ақын, әнші, композитор (К.Әзірбаев туралы). – Мәдениет және тұрмыс, 1964, № 6, 17-б.

Жармұхамедов М.  Ән атасы  (К.Әзірбаев 80 жаста) – Оңтүстік Қазақстан, 1964,  19 июнь, Қордай шамшырағы, 1964, 23 июнь.

Кенен Әзірбаев (Өмірі мен творчествосы) – Кітапта:  Қазақ әдебиетінің тарихы, 1 том, 2 кітап. Алматы, 1964, 531-557 б.

Кенен мен Есдәулеттің айтысы – Еңбек туы, 1964, 1 февраль.

Кендібаев Ф. Бозторғай (К.Әзірбаевтың осы әніне сын) – Орталық Қазақстан, 1964, 1 февраль.

Қуанышбаев М. Алатау сынды аға ақын – (К.Әзірбаев 80-де) – Еңбек туы, 1964, 21 июнь.

Тәжібаев Ә. Кенен ақын үйінде (Өлең) – Лениншіл жас, 1964, 11 май.

Чегаев А. Көңілі жас (К.Әзірбаев туралы) – Коммунистік еңбек, 1964, 19 июнь.

Іңкібаев А.  Кененге (Өлең) – Қордай шамшырағы, 1964, 11 январь.

1965

Әзірбаев К.  Айға ұшқан ақиық . Жас малшыларға. Мен сүйемін халқымды. (Өлеңдер). –  Еңбек туы, 1965, 17 март.

Әзірбаев К.  Бірінші май (Өлең). – Қордай шамшырағы, 1965, 5 май.

Әзірбаев К.  Домбыра. Ревкомға сайланғанда (Өлеңдер). – Кітапта: Пернедегі термелер, Алматы, 1965, 44-б.

Әзірбаев К.  Тоғызыншы май күні (Өлең). – Қордай шамшырағы, 1965, 9 май.

Әзірбаев К.  Малшыларға сәлем (Өлең). – Еңбек туы, 1965, 27 январь.

* * *

Арғынбаев Ә. Сәтібеков Ж .Келіп еді Кенен ақын сексенге – Еңбек туы, 1965, 17 март.

Әзірбаев Кенен (Өмірі мен творчествосы) – Кітапта: Пернедегі термелер. Алматы, 1965,  358-б.

Жайлауов Ө. Ақындардың ақсақалы (К.Әзірбаев туралы) – Еңбек туы, 1965, 28 февраль.

Жолдасбеков М. Ақын ата үйінде (К.Әзірбаев туралы) – Қазақ әдебиеті, 1965, 24 декабрь.

Ишанов К.  В.И.Ленин халықтар әдебиетінде. – Қазақстан мектебі, 1965, № 4,

29-31 б. Көсем бейнесін жырлаған қазақ ақын, жазушылары қатарында К.Әзірбаев есімі де аталынады, өлеңдерінен үзінді келтіреді.

Қойшыбаев Ә. Ақынға тарту (К.Әзірбаевтың творчестволық қызметіне 50 жыл толуына орай ақынға сәулетті үй салып жайында айтылған) – Қазақ әдебиеті, 1965, 20 июль.

Қаратаев М. Халық поэзиясы жаңа белесте (К.Әзірбаев туралы да айтылған) – Қазақ әдебиеті, 1965, 4 август.

Қыдыров Х. Фатихов Ә. Халық ақынының жаңа жинағы (К.Әзірбаевтың 1955 жылы жарияланған «Өлеңдері мен дастандары және ән текстері» деген еңбегі жайында). – Екпінді құрылыс, 1965, 27 март.

Мұқаева К. Жалынды жырау (К.Әзірбаев туралы) – Семей правдасы, 1965, 23 март.

Оразбеков Н. Әсем әуендері (К.Әзірбаевтың әндері туралы) – Білім және еңбек, 1965, № 4, 30- бет.

1966

 

Азербаев К.  Славу пою (Стих) – Огни Алатау, 1966, 29 марта.

Азербаев К.  Сестре Украйне. Али батыр – Огни Алатау, 1966, 29 март, Каз.правда, 1966, 23 сентября.

Әзірбаев К.  Жеңіс салтанаты. (Өлең) – Социалистік Қазақстан, 1966, 1 февраль.

Әзірбаев К.  Қызылшашылар жыры. (Өлең) – Еңбек туы, 1966, 31 август.

Әзірбаев К.  Құттықтау. (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1966, 19 май.

Әзірбаев К.  Шаттық жыры. (Өлең) – Еңбек туы, 1966, 6 ноябрь.

* * *

Ақын бақыты (К.Әзірбаев туралы) – Лениншіл жас, 1966, 22 декабрь; Қазақстан пионері, 1966, 28 декабрь.

Мацкевич Э. Песни Кенена – Ленинская смена, 1966, 28 сентября.

Халық ақыны (К.Әзірбаев туралы) – Семей таңы, 1966, 31 декабрь.

Көкірегі күй сандық (К.Әзірбаев туралы). – Жетісу, 1966, 24 декабрь.

1967

 

Әзірбаев К. Шығармалар жинағы. Баспаға әзірлеген С.Бақбергенов, Н.Төреқұлов. Алматы, «Жазушы», 1967, 407 б.

Әзірбаев К.   Бет ашары айтыстың. (Өлең) – Еңбек туы, 1967, 6 сентябрь.

Әзірбаев К.   Тағдырлас бауырлар. (Мақала) – Еңбек туы, 1967, 10 июнь.

Әзірбаев К.   Елу жылда ел жаңа. (Өлең) – Еңбек туы, 1967, 29 сентябрь.

Әзірбаев К.   Май толғауы. (Өлең) – Еңбек туы, 1967, 14 май.

Әзірбаев К.   Орденді облысым. (Өлең) – Еңбек туы, 1967, 29 август.

Әзірбаев К.   Той толғауы. (Өлең) – Еңбек туы, 1967, 14 май.

Әзірбаев К.   Тойларың тойға ұлассын. (Өлең) –  Еңбек туы, 1967, 30 август.

Әзірбаев К.   Ұл-қыздарым қызып айт (Жамбыл облысы ақындарының айтысын ашқандағы өлеңі) – Социалистік Қазақстан, 1967, 24 сентябрь.

* * *

Ақын Кенен Әзірбаев 82-де – Еңбек туы, 1967, 11 январь.

Алқамбаев Ш.  Ревком ақын (К.Әзірбаев туралы) – Еңбек туы, 1967, 12 ноябрь.

Жұбанов А.  Кенен. – Кітапта:  Жұбанов А. Замана бұлбұлдары, Алматы, «Жазушы», 1967.

Певец народа (О К.Азербаеве) – Книжное обозрение, 1967, 6 мая.

Төреқұлов Н.  Кенен ақын – Кітапта: Әзірбаев К. Шығармалар жинағы. Алматы, 1967, 3-5 б.

Төреқұлов Н.  Октябрь жыршысы (К.Әзірбаев туралы) – Лениншіл жас, 1967,

18 апрель; Жұлдыз, 1967, № 10, 125-129 б.;  Еңбек туы, 1967, 23 август.

1968

 

Әзірбаев К.  Көктем жыры (Өлең) – Кітапта: Кластан тыс оқу құралы. Алматы, 1968, 157-б.

Әзірбаев К.  Құтты болсын орденің (Өлең). – Жетісу, 1968, 6 август.

Әзірбаев К.   Он сегізінші жыл. (Өлең) – Кітапта: Балаларға арналған әдеби календарь. Алматы, 1968, 157-б.

* * *

 

Алқамбаев Ш.  Кененнің ақын інісі (Шолпанқұл ақын туралы) – Лениншіл жас, 1968, 12 март.

Базарбаев М.  Нарымбетов Ә. Қаһарлы күндер әдебиеті. Алматы, «Қазақстан», 1968, 112 бет. (Кітаптың 25,33,36 беттерінде ақын К.Әзірбаевтың Ұлы Отан соғысы жылдарындағы өлеңдеріне шолу берілген).

Жармұхамедов М.  Жылдар жемісі, (К.Әзірбаевтың шығармалары туралы) – Қазақ әдебиеті, 1968, 17 февраль.

Қаратаев М.  Ұстаз салған ізбенен. (Бұл мақалада автор К.Әзірбаев жайында Павло Тычина мен Микола Бажанның сөздерін келтірген) – Жұлдыз, 1968, № 11, 141-146 б.

Тұрсынова Ғ. Кенен ақын жырлары – Соц.Қазақстан, 1968, 26 январь.

Привалов С. Песня зовет. (Очерк о К.Азербаеве) – Партийная жизнь Казахстана, 1968, № 4, 69-71 б.

Сәтібеков Ж .  Бозторғай. (К.Әзірбаев туралы баллада). – Кітапта: Сәтібеков Ж . Сырлы қайың. Өлеңдер мен поэмасы. Алматы, 1968, 48-50 б.

1969

 

Әзірбаев К.  Аңыздар сыры. Құрастырған Н.Төреқұлов. Алматы, «Қазақстан», 1969, 123 б.

Әзірбаев К.  Күн шықты; Ревкомға сайланғанда; Жаса Отаным; Құтты болсын орденің; Партия адамзаттың анасындай; Мовзолейге кіргенде; Өшпес тұлға (Өлеңдер) – Кітапта: Ленин деп халық жырлайды. Алматы, 1969, 54-63 б.

Әзірбаев К.  Көктем жыры. (Өлең) – Кітапта: Асқарбаева А. Кластан тыс оқу құралы. 3 кл.арн. Алматы, 1969, 125-б.

* * *

 

Әлиев Н.  Кенен Әзірбаев (Туғанына 85 жыл) – Коммунизм жолы, 1969, 7 август.

Дәуітов Қ.  Кенен атаның шәкірті. (Ақын К.Әзірбаев пен сазгер Өмірбек Бәйділдаев

туралы) – Лениншіл жас, 1969, 16 июль; Еңбек туы, 1969, 31 май.

Доспанбетов Ә.  Ақын Кенен Ұлы Ильичті жырлайды. – Еңбек туы, 1969, 31 май.

Кенен Әзірбаев (Туғанына 85 жыл толуына байланысты өмірі мен творчествосы) – Қазақстан мектебі, 1969, № 5, 93-94 б.

Кенен Азербаев. – Биогр.спр: редактор Л.Золотова. Алма-Ата, 1969, стр.20.

Қасиманов С.  «Аңыздар сыры» кітабына рецензия – Жетісу, 1969, 6 сентябрь.

Қайырбеков Ғ.  Қарт дастан. (Өлең) – Кітапта:

Қайырбеков Ғ.  Алтын бесік. Жинақ . Алматы, 1969, 75-81 б.

Қыстаубаев М.  Кенен ақынға. (Өлең) – Еңбек туы, 1959, 20 июнь.

Сатаев Ж . «Аңыздар сыры» жинағына сын мақала. – Еңбек туы, 1969, 19 август.

Сырұлы М. Поэмадағы өмір (К.Әзірбаев туралы) – Семей таңы, 1969, 7-8 август.

1970

 

Азербаев К.  Изменился наш край (Статья). Курдайский маяк, 1970, 16 июля.

Әзірбаев К.  Партия адамзаттың анасындай (Өлең) – Қызыл ту, 1970, 10 апрель.

Әзірбаев К. Өзгерген өңір (Қордай өңірінің 50 жыл ішіндегі өсу тарихы жайлы

әңгіме)- Қордай шамшырағы, 1970, 14 июль.

Әзірбаев К.  Қазақстаным. (Өлең) – Октябрь туы, 1970, 31 июнь.

Әзірбаев К.  Қазақстаным.   (Өлең) – Еңбек туы, 1970, 31 июнь; Октябрь туы, 1970, 31 июнь; Жетісу, 1970, 31 июнь.

* * *

Абильдаев Б.  Песни Кенена (К.Азербаев) – Знамя труда, 1970, 1 мая.

Алқамбаев Ш. Жалғыз қайным (К.Әзірбаев пен Қ.Қабылтаев туралы) – Қордай шамшырағы, 1970, 21 февраль.

Алқамбаев Ш.  Қуандықов А. «Келінжан» әнінің шығу тарихы (К.Әзірбаевтың әні)-Еңбек туы, 1970, 31 октябрь.

Әбілдаев Б. Жаңа жырдың тууы (К.Әзірбаевтың творчестволық жолы). – Еңбек туы, 1970, 28 август.

Гусаков Г.  Акын (Кенен Азербаев) – Известия, 1970, 13,14 август.

Жайлауов Ө.  Ақын туралы аңыз (К.Әзірбаев туралы) – Мәдениет және тұрмыс, 1970, № 11, 8-9 б.

1971   

 

Әзірбаев К.  Әнім қалсын. (Өлең) – Еңбек туы, 1971, 18 май.

Әзірбаев К.  Жамбыл жайлы толғаулар (Поэмадан үзінді) – Еңбек туы, 1971,     23,24 ноябрь.

 

* * *

Алқамбаев Ш.  Кенен, Жәкең жайында (К.Әзірбаевтың Жамбыл жайлы әңгімесінен) – Еңбек туы, 1971, 15 сентябрь.

1972

 

Әзірбаев К.  Ақынды алғаш көргенім. (Жамбыл туралы поэмадан үзінді) – Қазақ әдебиеті, 1972, 2 июнь.

Әзірбаев К.  Жамбыл туралы кейбір есте қалғандар. Жазып алған Х.Ерғалиев. – Соц.Қазақстан, 1972, 31 октябрь.

Әзірбаев К.  Жан сыры. (Жамбылға арналған дастанның кіріспесі) – Лениншіл жас, 1972, 9 июнь.

Әзірбаев К.  Қордай батыр. (Әңгіме) – Еңбек туы, 1972, 21 апрель.

* * *

Әбдібаев Ш.  Кенен ақын мен кездесу. – Ленин жолы, 1972, 24 ноябрь.

Вотгель А.  Друг Джамбула (Кенен Азербаев) – Знамя труда, 1972, 15 апрель.

Жолдасбеков М.  Жыр алыбының жан серігі. (Кенен мен Жамбыл туралы) – Лениншіл жас, 1972, 5-6 май.

Жолдасбеков М.  Қордай асулары. (К.Әзірбаев туралы) – Соц.Қазақстан, 1972,      31 октябрь.

Жолдасбеков М.  Ақын аулында. (К.Әзірбаев) – Еңбек туы, 1972, 29 ноябрь.

Мұқанов С.  Өз бейнесі. (К.Әзірбаев туралы) – Кітапта: Мұқанов С. Таңдамалы шығармалары. 3 том. Алматы, «Жазушы», 1972, 392-402 б.

Нілдібаев Ә.  Кенен ақын. (Өмірбаянынан мәлімет) – Коммунист, 1972, 23 июнь.

1973

 

Әзірбаев К.  Ақ ешкі (Ән). – Орындаған С.Әбжанов. Ташкент, Мелодия, 1973, 1 бет. Күйтабақ Е-19.

Әзірбаев К.  Той бастар. («Жамбыл жыр», дастаны мен өлеңдері). Алматы, «Жазушы» , 1973, 103 б.

Әзірбаев К.  Правдаға (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1973, 5 май.

* * *

Батырбекова Б.  Тағылымы мол толғаулар. – Жалын, 1973, № 2, 126-128 б.

Жолдасбеков М.  Жамбыл және жалғасқан дәстүр. (Жамбыл мен Кенен туралы) – Қазақ әдебиеті, 1973, 13 апрель.

Книги народного акына. – Прикарпатская правда, 1973, 23 сентября. Укр.язык.

Қалдыбаев М.  Қарт ақын жүрегінің лүпілі. («Той бастар» атты еңбегі жайында) – Жұлдыз, 1973, № 9, 216-217 б.

Машақов С.  Ақын үні. (К.Әзірбаевтың өлеңдері туралы)  – Семей таңы, 1973,       14 июнь.

Машақов С.  Шабыт шалқары. (К.Әзірбаевтың «Той бастар» жинағы жайында) – Еңбек туы, 1973, 29 июнь.

Нұғыманова Ә.  Жетісу әндері. (К.Әзірбаевтың әндері жайында да айтылған) – Мәдениет және тұрмыс, 1973, № 10, 14-15 б.

Нысаналин А.  Тоқсан толғауы. (К.Әзірбаевтың 90 жасқа толу тойының қарсаңында) – Лениншіл жас, 1973, 17 октябрь.

Нұрқанов Ж .  Кенекем тынысы кең екен. – Коммунизм нұры, 1973, 18 декабрь.

1974

 

Әзірбаев К.  Алатау шыңы. (Өлең, дастан, айтыстары). Алматы, «Жазушы», 1974, 164 б.

Әзірбаев К.  Таңдамалы шығармалар. (Баспаға әзірлеген, алғы сөзін жазған М.Жолдасбеков). Алматы, 1974, «Жазушы» , 463 б.

Әзірбаев К.  Жырдан шашу шашайын (Өлең) – Еңбек туы, 1974, 10 январь.

Әзірбаев К.  Ақ тілек. (Өлең) – Еңбек туы, 1974, 31 май.

Әзірбаев К.  Әңгіме туралы. Қызыл тіл. Домбыра. Ақыл-нақыл. (Өлеңдер) – Соц.Қазақстан, 1974, 16 июнь.

Әзірбаев К.  Ақыл-нақыл. Домбыра. (Өлеңдер) – Коммунизм туы, 1974, 19 июнь.

Әзірбаев К.  Мақал-мәтел. Мұхтарға. Халықтан сансыз алғыс. (Өлеңдер) – Семей таңы, 1974, 19 июнь.

Әзірбаев К.  Балаларға (Өлең) – Қазақстан пионері, 1974, 20 июнь.

Әзірбаев К.  Көкшолақ (Өлең) – Еңбек туы, 1974, 20 июнь.

Әзірбаев К.  Тоқсан толғауы (Өлең) – Еңбек туы, 1974, 22 июнь.

Әзірбаев К.  Әнім қалсын (Өлең) – Лениншіл жас, 1974, 22 июнь.

Әзірбаев К.  Дәрігерлерге (Өлең) – Еңбек туы, 1974, 20 июль.

Әзірбаев К.  Жаса Ұлы Отаным (Өлең) – Еңбек туы, 1974

Кенен Әзірбаевтың туғанына 90 жыл

толуына байланысты материалдар.

           

Ақын Кенен Әзірбаевты 90 жасқа толуына байланысты Ленин орденімен наградтау туралы СССР Жоғарғы Советі Президиумының Указы. – Соц. Қазақстан, 1974,

16 июнь.

Кенен Әзірбаев жолдасқа: Қазақстан КП Орталық Комитетінің, Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиумының, Қазақ ССР Министрлер Советінің ақынды 90 жасқа толуымен құттықтауы. – Соц. Қазақстан, 1974, 25 июнь.

* * *

Абеукеев А.  Ақын жайында (К.Әзірбаев туралы). – «Еңбек туы», 1974, 18 июнь.

Адамбаева Г.  Сүйікті ақын (Өлең).  – «Еңбек туы», 1974, 20 июнь.

Айтматов Ш.  Бауырлас ақындардың ортақ ақыны. (К.Әзірбаев туралы). – Еңбек туы, 1974, 27 июнь.

Алқамбаев Ш.  Әрі күйші, әрі домбырашы (К.Әзірбаевтың күйшілік өнері туралы).  Еңбек туы, 1974, 21 июнь.

Алқамбаев Ш.  Кенекем – өнердің кені екен. – Еңбек туы, 1974, 13 февраль.

Алқамбаев Ш.  Кенен мен Сәбит. – «Қордай шамшырағы», 1974, 9 апрель.

Ақындар айтысы. «Еңбек туы», 1974, 17 июнь.

Андреев А.  Қамқоршы. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Атшабаров Б.  Сұлу саздың саңлағы. – «Лениншіл жас», 1974, 17 июнь.

Бақбергенов С.  Шатқалға біткен бәйтерек. – «Жұлдыз», 1974, № 5, 198-203  б.

Байбатыров М.  Ақындардың атасы. – «Социалистік Қазақстан», 1974, 16 июнь.

Байсалов Р.  Кенекең ауылындағы кеш.- «Еңбек туы», 1974, 20 июнь.

Байырбеков Б.  Тағлымы мол толғаулар. – «Жалын», 1974, № 2.

Батырбекова Б. Кенен жырларындағы әйел бейнесі. – «Еңбек туы», 1974, 26 апрель.

Батырбекова Б. Ерлік дастандары. (К.Әзірбаевтың дастандары туралы). – Қазақ әдебиеті, 1974, 26 апрель.

Бәрменбаева Н. Шашу. (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1974, 14 июнь.

Бектұров Ж .  Естен кетпес кездесулер. – Еңбек туы, 1974, 8 июнь.

Бердибаев Р.  Поэт, композитор, сказитель.- «Ленинская  смена», 1974, 22 июнь.

Бүкіров С.  Үнің кетпес құлақтан. – «Еңбек туы», 1974, 5 март.

Дарқан дарын, замана жыршысы. – Еңбек туы, 1974, 22 июнь.

Дәрменбаева Н.  Шашу. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 14 июнь.

Дәулетханов Ә.  Бозторғайдың тууы. – Оңтүстік Қазақстан, 1974, 19 июль.

Дүйсенов Ә.  Ақын, әнші, композитор – Оңтүстік Қазақстан, 1974, 19 июнь.

Дүйсенов М.  Халық ақыны К.Әзірбаев. – «Коммунизм жолы», 1974, 21 май.

Дүйсенов М.  Халық жыршысы. – «Коммунизм таңы», 1974, 19 июнь.

Дүйсенов М.  Народный акын – «Огни Алатау», 1974, 22 июнь.

Дүрімбетов Т.  Кенекең мен Жазакең. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 14 июнь.

Дүрімбетов Т.  Малшыларды жырлайды. – «Еңбек туы», 1974, 26 июнь.

Елубаев Е.  Екі  Кенен тумайды. – «Қазақстан пионері», 1974, 26 июнь.

Ережепов Л.  Шәкірт ескерткіші (К.Әзірбаевтың «Жамбыл жыр» дастаны туралы) – Еңбек туы, 1974, 17 июнь.

Ержанова Е.  Ақын бақыты. – «Семей таңы», 1974, 19 июнь.

Есмұрзаев Ә.  Алғашқы кездесу. – «Еңбек туы», 1974, 17 апрель.

Жанғазиев М.  Ақын құрметіне арналған байқау. – «Еңбек туы», 1974, 22 май.

Жаңаша той-тамаша:  (Кенен Әзірбаев 90 жасқа толуына арналған репортаж). – Еңбек туы, 1974, 27 июнь.

Жәмішев Ә.  Кенен тойы – өнер тойы:  (Әңгіме). – Қазақ әдебиеті, 1974, 28 июнь.

Жолдасбеков М.  «Өнер шыңына». (К.Әзірбаевтың таңдамалы шығармаларына

алғы сөз). – Кітапта: К.Әзірбаев. Таңдамалы шығармалар. Алматы, 1974, 5-17 б.

Жолдасбеков М.  Дүлдүл ақын, бұлбұл ақын. – «Социалистік Қазақстан», 1974,

16 июнь.

Жолдасбеков М.  Тоқсан жастағы тарлан: (К.Әзірбаев 90 жаста). – Балдырған, 1974, № 5, 12-13 б.

Исаев Б.  Тоқсан толғауы. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 29 март.

Исаев Ә.  Халық бұлбұлы. – «Еңбек туы», 1974, 22 май.

Исаев А.  Певец народа. – «Знамя труда», 1974, 16 июнь.

Кенен Әзірбаев:  (90 жасқа толуына байланысты метод-библиогр. әдебиеттер көрсеткіші.)  – Жамбыл, 1974, 28 б. Құр. Т.Кененова, Б.Айжанова.

Кененов К.  Кенен туралы әңгіме. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 12 апрель.

Кенен қызы Төрткен. Күйші ақын. – «Еңбек туы», 1974, 18 май.

Көкенов М. Іні тілегі. – «Социалистік Қазақстан», 1974, 16 июнь.

Қабылов Ө.  Өлең-жырдың берекесі: (К.Әзірбаевқа арналған өлең). – Еңбек туы, 1974, 21 июнь.

Қадыкенов М.  «Көк шолақ» әні қалай туды?: (К.Әзірбаевтың әні). – Лениншіл жас, 1974, 23 июль.

Қалдыбаев М.  Ақын ата ауылында: (К.Әзірбаев 90 жаста). – Жетісу, 1974, 30 май.

Қалдыбаев М. Аталы сөз. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 14 июнь.

Қалижанов С.  Жетісудың жез таңдайы. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Қасиманов С.   Ағаға. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Қараев М.  Сегіз қырлы, бір сырлы: (К.Әзірбаев 90 жаста). – Қазақстан мұғалімі, 1974, 14 июнь.

Қаратаев М., Тәжібаев Ә, Сәрсенбаев Ә. Шын жүректен шыққан сөз. – «Социалистік Қазақстан», 1974, 16 июнь.

Қойайдаров М.  Кенен ата:  (К.Әзірбаевқа арналған өлең). – Еңбек туы, 1974,

21 июнь.

Қоразбаев А.  Жүз жасағың, Кенен ата: (К.Әзірбаевқа арналған ән). – Еңбек туы, 1974, 22 июнь-3 б. Сөзі мен нотасы берілген.

Қосбасаров Ә. Тойға толғау. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 15 май.

Қосбасаров Ә.  Құтты болсын мерекең. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 14 июнь.

Қосбасаров Ә.  Ақынға арнау. – «Жетісу», 1974, 14 июнь.

Қосбақов З. Құлақтан кіріп бойды алар. – «Лениншіл жас», 1974, 17 июнь.

Малыбаев Н.  Тілек. (Өлең). – «Қазақ әдебиеті», 1974, 14 июнь.

Малыбаев Н.  Жүз жасаңыз. – «Еңбек туы», 1974, 18 июнь.

Марков Г.М.  Бүгінгі Жамбылымыз: (К.Әзірбаевтың туғанына 90 жыл толуына орай құттықтау сөзі). – Еңбек туы, 1974, 27 июнь-3 б.

Меңдібаев С.  Ақын ата үйінде. – «Коммунизм туы», 1974, 19 июнь.

Мылтықбаев Р.  Екі ананы тел емген. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 14 июнь.

Омаров Ә.  Алтын аға. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Орманов Ғ.  Ақын қанаты. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 14 июнь.

Орманов Ғ.  Ақын даңқы. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Орманов Ғ.  Шырқау шың. – «Лениншіл жас», 1974, 22 июнь.

Рахманов Ә. Сәлем бердім. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Сатаев Ж.  Үлкен ата. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Сәтібеков Ж . Толға тоқсан! : (К.Әзірбаевқа арналған өлең). – Еңбек туы, 1974, 21 июнь.

Тайжігітов Ә.  Өлең жырдың тарланы. – «Орталық Қазақстан», 1974, 14 июнь. (17 июнь).

Тау баурайындағы үлкен той. – «Коммунизм жолы», 1974, 1 июнь.

Тәжібаев Ә.  Көген түбіндегі көне көз. – «Қазақ әдебиеті», 1974, 14 июнь.

Тәкежанова Т.  Қуаныш толғауы. – «Лениншіл жас», 1974, 17 июнь.

Тоқбергенов М.  Ассалаумағалайкум  Кенен ата. – Білім және еңбек, 1974, №5, 18-19 б.

Тоқсанға толған тарланбоз (К.Әзірбаев) – Қазақ әдебиеті, 1974, 14 июнь.

Толағай тоқсан төрінде – Лениншіл жас, – 14, 1974, 17 июнь.

Төребеков С.  Кенекем – ән мен жырдың кені екен – Спорт, 1974, 29 июнь.

Төреқұлов Н.  Кенен Әзірбаев. Алматы, «Білім», 1974, 22  б.

Төреқұлов Н.  Жамбыл – Кенен достығы. – «Жалын», 1974, № 3, 120-125 б.

Төреқұлов Н.  Ақынның ауылында. – «Социалистік Қазақстан», 1974, 29 май.

Тұлғажанов Б. Әлі есімде. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Хамзаев Ш.  Жүрек алғысы. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Хасенов Н.  Күміс көмей, жез таңдай. – Қазақ әдебиеті, 1974, 5 июнь.

Ізбасаров Ы. Жарқын заман жыршысы. – «Лениншіл жас», 1974, 17 июнь.

Шайкенов А.  Ақын семьясы. – «Еңбек туы», 1974, 17 июнь.

Шормақов К.  Өлеңнің әсері. – «Еңбек туы», 1974, 22 июнь.

Шілдебаева К. Жырларың жасар мәңгі. – «Еңбек туы», 1974, 20 июнь.

Шын жүректен шыққан сөз. (Мақалалар). – Соц.Қазақстан, 1974, 16 июнь.

* * *

Андреев А.  Наша дружба с акыном  (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1974, 22 мая.

Бақбергенов С.  Крылья Кенена – Простор, 1974, № 5, стр. 18-20.

Белугин Б.  С песней к труду и к победам зовущей. (Творчество акына К.Азербаева)  Знамя труда, 1974, 27 июня.

Бердибаев Р.  Акын, композитор, сказитель (О К.Азербаеве). – Ленинская смена, 1974, 22 июня.

Брагин А.  Старейшина акынов (О К.Азербаеве). – Каз.правда, 1974, 22 июня.

Джанпеисов К.  Певец народа (О К.Азербаеве). – Вечерняя Алма-Ата, 1974, 21 июня.

Доспамбетов А.  Я читаю акына (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1974, 30 мая.

Ерзакович Б.  Выдающийся композитор (О К.Азербаеве). – Каз.правда, 1974, 22 июня.

Жолдасбеков М.  Певец Алатау (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1974, 3,10,11, 23 апрель.

Исеев А.  Всему начало – Великий Октябрь (К 90 летию К.Азербаева). – Знамя труда, 1974, 8 мая.

Исеев А.  Певец народа (О К.Азербаеве). – Каз.правда, 1974, 16 июня.

Кадыкенов М.  Поет акын (О К.Азербаеве). – Учитель Казахстана, 1974, 20 июня.

Каратаев М.  Звонкий голос (Об акыне К.Азербаеве). – Каз.правда, 1974, 22 июня.

Кенен – ата   Азербаеву – 90 лет. (Приветствие  секретариата правления ССП СССР и Совета). – Лит.газета, 1974, 26 июня.

Мацкевич О.  Подвиг певца (О К.Азербаеве). – Каз.правда, 1974, 22 июня.

Мылтыкбаев Р.  Дружба, воспетая в стихах (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1974, 22 июня.

Негрышев Л.  Легенды о песне (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1974, 8 июня.

Нысаналин А.  Свет молодости и доброты (О К.Азербаеве). – Ленинская смена, 1974, 22 июня.

О награждении акына Кенена Азербаева орденом Ленина. Указ Президиума  Верховного Совета СССР от 14 июня 1974 года. – Каз.правда, 1974, 16 июня.

Певец дружбы и братства (К.Азербаев). – Каз.правда, 1974, 25 июня; Ленинская смена, 1974, 25 июня.

Сабиров А.  Посвящается юбиляру (В канун юбилея К.Азербаева в Алматинском народном университете каз.лит. и искусства прошел вечер посвященный его творчеству). – Каз.правда, 1974, 22 июня.

Тажибаев А.  Как две струны (Кенен и Джамбул – это две струны одной домбры) – Каз.правда, 1974, 22 июня.

Товарищу Азербаеву Кенену (Поздравление ЦК КП Казахстана, Президиум Верховного Совета и Совет Мин. Каз.ССР с 90 летием акына). – Каз.правда, 1974, 25 июня.

Утегенов С.  Праздник в ауле Кенена – Вечерняя Алма-Ата, 1974, 24 июня.

Штейн А.  У акына Кенена (К 90 летию К.Азербаева приехал киргизский акын Э.Турсуналиев). – Лит.газета, 1974, 3 июля.

1975

 

Әзірбаев К.  Ескерткіш (Өлең). – Еңбек туы, 1975, 24 январь.

Әзірбаев К.  Партияға мың алғыс. Жас шағың қызық екен. (Өлеңдер) – Еңбек туы, 1975, 13 май.

Әзірбаев К.  Төрт түлік төл тел емген, туған жер құтқа кенелген («Ойжайлау», «Сұлутөр» комсомол жастар бригадасына ақын атаның тілегі) – Лениншіл жас, 1975, 20 март.

Қалдыбаев М.  Той өткен соң. (К.Әзірбаев туралы) – Қазақстан пионері, 1975,        20 июль.

Нұғманова Ә.  Жетісу әуендері (К.Әзірбаевтың өмірі мен әндері туралы да айтылады) – Кітапта: Қазақтың әншілік дәстүрі. Алматы, 1975, 34-39 б.

Сүйіншәлиев Х.  Тұғыры биік тоқсан (Кенен Әзірбаев туралы) – Кітапта: Ізденіс іздері. Алматы, 1975, 202-221 б.

1976

 

Әділбеков Қ. Қазіргі Қазақстан Жамбылысың (Өлең). –

Кітапта: Халық поэзиясы және бүгінгі өмір. Алматы, «Ғылым», 1976, 46-б.

Әлімбаев Қ.  Кенен тойындағы толғау – Семей таңы, 1976, 9 май.

Бердібаев Р.  Эпос сарыны. (К.Әзірбаевтың творчествосы туралы);

Дүйсенов М.  Ән мен жырдың Кенені. – Кітапта: Халық поэзиясы және бүгінгі өмір. Алматы, «Ғылым», 1976, 61-68 б, 68-75 б.

Дүйсенов М.  Қош ән мен жырдың ақсақалы (К.Әзірбаев) – Қазақ әдебиеті, 1976,  16 апрель.

Жамбылов Ә.  Замана бұлбұлы (Өлең) – Кітапта: Халық поэзиясы және бүгінгі өмір. Алматы, «Ғылым», 1976, 47-49 б.

Кенен Әзірбаев (Некролог) – Соц.Қазақстан, 1976, 14 апрель, Еңбек туы, Қазақ әдебиеті.

Қош, Кенеке (К.Әзірбаевтың қайтыс болуына байланысты жұрнал редакциясынан)

  • Жұлдыз, 1976, № 5, 223 б.

Молыбаев Н.  Күтіп тұр алдыңызда 100 жасыңыз (Өлең). – Кітапта: Халық поэзиясы және бүгінгі өмір. Алматы, «Ғылым», 1976, 49-б.

Хамеди Латиф.  Замана бұлбұлы. (Кенен Әзірбаев туралы) – Қазақ әдебиеті, 1976, 16 апрель.

Халық поэзиясы және бүгінгі өмір. Алматы, «Ғылым», 1976, 175 б.

(Жинаққа ақын, сазгер Кенен Әзірбаевтың 90 жылдық тойына арналған мерекелік мәжіліс материалдары, ол туралы мақалалар, М.Көкенов пен А.Бүрбаев, М.Байбатыров пен Ә.Қосбасаров, С.Оңғарбаев пен Қ.Бижановтардың айтыстары, құттықтаулар, Т.Кененованың құрастыруында библиографиялық көрсеткіш енген.)

1977

 

Әзірбаев Кенен. Бозторғай. Әндер, күйлер жинағы. Құрастырғандар Кененова Т., Серікбаева А. Әндерге түсінік жазған Кененқызы Төрткен. Алматы, «Жалын»,1977,

  • б.

Әзірбаев К.  Мұхтарға (Өлең) – Қазақ мұғалімі, 1977, 23 сентябрь.

«Әзірбаев К.  Танисың. Ескерткіш (Өлеңдер). – Қазақ әдебиеті, 1977, 7 январь.

* * *

Алқамбаев Ш.  «Базар-Назар» (Осы өлеңі жайында) – Лениншіл жас, 1977, 2 апрель.

Әзірбаев Б.   «Базар-Назар». (К.Әзірбаевтың осы әні жайында) – Лениншіл жас, 1977, 2 апрель.

Қуандықов А.  Кенен ата әні «Келінжан» – Лениншіл жас, 1977, 20 январь.

Қадыкенов М.  Песни акына (К.Азербаева) – Огни Алатау, 1977, 14 октябрь.

1978

Әзірбаев Бақытжан. Естен кетпес сапар. (Кенен Әзірбаев туралы баласының естелігі.) – Еңбек таңы, 1978, № 1, 14-15 бет.

Батырбекова Б.  Кенен жырларындағы әйел бейнесі. – Қазақстан әйелдері, 1978, № 7 , 20-бет.

Сариев Ш.  Кененнің «Ер төстігі» (Кенен жырлаған «Ер төстік» туралы) – Қазақстан мектебі, 1978, № 9, 18-19 б.

Сүйіншалиев Х. Қордайдан ескен қоңыр жел. (К.Әзірбаев туралы) – Кітапта: Сүйіншалиев Х. Саңлақтар сарабы. Әдеби зерттеулер. – Алматы, 1978, 95-105 б.

Төреқұлов Н.  Жамбыл мен Кенен. Творчестволық этюдтер. Алматы, «Жалын», 1978, 128 б.

Хамеди Латиф.  Алда жаңа межелер. (Кенен Әзірбаевтың Қазақстан совет компартияның  I съезін ашқандағы сөзінен естелік.) – Қазақ әдебиеті, 1978, 7 апрель.

1979

Әзірбаев Кенен.  Әнші, ақын, композитордың өмірбаянынан анықтама. – Кітапта: Ақын жыраулар. – Алматы, 1979, – 22-24 бет.

Қалдыбаев М.  Кенен ата. ( Кенен Әзірбаев туралы очерк.)– Еңбек туы, 1979,

6-8 октябрь.

1980

 

 

Азербаев К.  Повторяю с любовью (Стих.)  Пер. В.Бернадский. – Вечерняя Алма-Ата, 1980, 6 октябрь.

Сұртаев Т.  Жамбылмен жүздесу. ( Жыр алыбы Жамбыл Жабаев пен Кенен Әзірбаев арасында болған оқиғалардың негізінде жазылған деректі әңгіме. ) –  Жетісу, 1980, 20,21,23 август.

1981

 

Әзірбаев Кенен.  Жайнады тыңым жайнады. (Орындаған Н.Нүсіпжанов, Мемлекеттік академиялық Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі, дирижер Ш.Қажығалиев). Қазақстан композиторларының әндері. – Ташкент: Мелодия, 1981, – 1 бет. 6 ән-күйтабақ – 11-4147.

* * *

Байсалов Р.  Ақынға музей ашылды.  Жамбыл обл. Красногор ауд. Ұмтыл селосында Кенен Әзірбаевтың әдеби-мемориалдық музей ашылды. – Еңбек туы, 1981, 17 январь;

Байсалов Р.  Кенен музейі.  Ақын, композитор К.Әзірбаевтың туған жері Жамбыл обл., Красногор ауд., Ұмтыл селосында ашылған музей туралы. – Социалистік Қазақстан, 1981, 25 январь.

Бақбергенов С.  Бозторғай. (К.Әзірбаев туралы).  Повесть. Алматы, «Өнер», 1981, 96 б.

Батырбекова Б.  Тәлім сөз – тәрбие құралы. Кенен Әзірбаев өлеңдеріндегі адам өмірі, оның мәні, өнеге тәрбие мәселесі туралы.  Қазақстан мектебі, 1981, № 5, 76-77 бет.

Кенен Әзірбаевтың музейі ашылды.  Жамбыл обл., Красногор ауд., Ұмтыл селосында атақты жырау, дарынды композитор, Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген өнер қайраткері Кенен Әзірбаевтың мемориалдық музейі ашылды. – Қазақ әдебиеті, 1981, 20 март.

Шаштайұлы Ж .  Кенен ақынның музейі.  Халық ақыны және композитор К.Әзірбаевқа арналып ашылған Қордайдағы әдеби-мемориалдық музейі туралы. –

Лениншіл жас, 1981, 19 март.

1982

 

Әзірбаев К.  Біздің Отан жеңеді. Жеңіс жылғы шаттық ән. Колхоз әні. – Кітапта: Достық әндері. Құраст. Ө.Оспанов. Алматы, 1982, 50-б.

* * *

Көпбаев Ж.  Кенен атамен кездесу: ( Журналистің бұдан 42 жыл бұрын К.Әзірбаевпен кездесуі туралы естелік.) – Еңбек туы, 1982, 25 сентябрь.

Батырбекова Б.  Тәлім сөз – тәрбие туралы (Кенен өлеңдерінде тәрбие туралы) – Қазақстан мектебі, 1982, № 5, 76-77 б.

1983

 

Әзірбаев К.  Күйгенім-ай, сүйгенім-ай (Ән). Орынд. Аяз Бетбаев. Ташкент, «Мелодия», 1983, Күйтабақ Е-110.

Әзірбаев К.  Қордай: Пьеса. / Қобыз сазы; Күйлер мен пьесалар/ Құрастырған: Б.Қосбасаров – Алматы: Өнер, 1983, 22-23 бет.

* * *

Әбілқайыров М.К.  К.Әзірбаев атында: /Қазақ ССР. Жоғарғы Советі Президиумының Указынан. Жамбыл обл.,Красногор ауд., Ұмтыл селосы және Ұмтыл селолық Советі – Кенен селосы және Кенен селолық советі деп аталуы./ – Қазақ әдебиеті,1983, 8 июль.

Иманбаев С.  Өткен күндер белгісі (К.Әзірбаев туралы). – Еңбек туы, 1983,

7 ноябрь.

            Қуанышбаев М.  Өнер кені. /К.Әзірбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай./ –

Еңбек туы, 1983, 15 декабрь.

            Сәтібеков Ж .  Өнерлі өмір. /К.Әзірбаевтың туғанына 100 ж./ – Еңбек туы, 1983,

27,29 декабрь.

1984

Әзірбаев Кенен.  Таңдамалы шығармалары. Екі томдық . I том. – Өлең, терме, толғаулар. Құрастырғандар:  Н.Төреқұлов, Б.Әзірбаев. Алматы, «Жазушы», 1984, 358 б.

Әзірбаев Кенен.  Таңдамалы шығармалары. Екі томдық . II том. – Айтыстар, дастандар. Құрастырғандар Н.Төреқұлов, Б.Әзірбаев. Алматы, «Жазушы», 1984, 351 б.

Әзірбаев Кенен. Шырқа даусым. Әндері. Құрастырған Б.Қыдырбекова. Алматы, «Өнер», 1984, 203 б.

Әзірбаев К.  Алатау (Өлең) – Пионер, 1984, № 6, 21-б.

Әзірбаев Кененнің әндері. Орындаған Кенен Әзірбаев. Ташкент; «Мелодия», 1984,

Екі бетінде 12 ән. Күйтабақ – Н – 1998/22759.

Әзірбаев К.  «Әли батыр». Дастан. Орындаған жыршы Әбдіслам Дүйсенов. Ташкент, «Мелодия», 1984, Күйтабақ – Н – 1989/19939.

Әзірбаев К.  Жаман ағайын. Тоғыз қоржын. Кейбіреу. Қалта қағар. Мақал-нақыл. Күбірткеше жебірлер. (Сықақ өлеңдер) – Ара, 1984, № 9, 9-11 б.

Әзірбаев К.  Дәуір дүлдүлі. Әңгіме туралы. Қызыл тіл. Қазақстан. Ән туралы сөз. Жақсылық пен жамандық . Жыл құсы (Өлеңдер). – Оңтүстік Қазақстан, 1984,

20 июнь.

Кенен  Әзірбаевтың  туғанына 100 жыл

толуына байланысты материалдар.

 

Кенен Әзірбаевты мәңгі есте қалдыру туралы. /Қазақ ССР Министрлер Советі Красногор совхозы техникумына, Қордай ауд.,Қасық орта мектебіне, Жамбыл қаласындағы кинотеатрға, Алматының бір көшесіне Кенен Әзірбаев есімін, беруге, Шымкент педагогика Мәдениет институтының үздік студенттері үшін республикалық дәрежедегі К.Әзірбаев атындағы стипендия белгілеу туралы КазТАГ хабары/  –  Соц.Қазақстан, 1984, 12 май; Каз.правда, 1984, 12 мая.

Адамбаева Г.  Есімің ел жадында (К.Әзірбаевқа арналған өлең) – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Ақын атындағы кинотеатр. – Соц.Қазақстан, 1984, 3 июнь.

Ақышев Н.  Ізі жатыр тепсеңде (К.Әзірбаевтың әдеби-мемориалдық музей үйі туралы) – Қазақ әдебиеті, 1984, 29 июнь.

Ақатаев С.  Асау аттың жалындай (К.Әзірбаевтың 100 жылдығына арналған айтыс туралы) – Қазақ әдебиеті, 1984, 20 июль.

Ата дәстүр. (Алматыда К.Әзірбаевтың 100 жылдығына арналған республикалық ақындар айтысы туралы) – Лениншіл жас, 1984, 20 июнь.

Аса көрнекті халық ақыны. /Кенен Әзірбаев туғанына 100 ж. толуына арналған Алматыдағы салтанатты кеш туралы Каз ТАГ хабары./ – Қазақ әдебиеті, 1984,

29 июнь; Соц.Қазақстан, 1984, 27 июнь, 1-2 беттер.

Асанов Қ.  Ақынды ардақтаған алқалы той. /Кенен Әзірбаевтың туған жеріндегі той туралы/. – Қазақ әдебиеті, 1984, 6 июль, 15 б.

Асаубаев Қ.  Қарт ақын қозғалды (К.Әзірбаев туралы). – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Ақатаев С.  Асау аттың жалындай. /Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 ж. орай өткен айтыс жайлы ой-пікірі./ – Қазақ әдебиеті, 1984, 20 июль, 10 б.

Алтынбаев Қ.  Советтік дәуір жыршысы. /Халық ақыны Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 жыл./ – Семей таңы, 1984, 20 июнь.

Ахметова М.  Өлеңнен өрілген өмір. – /Кенен Әзірбаевтың профессионалды музыкалық  мәдениетінің қалыптасуындағы орны туралы./ – Социалистік Қазақстан, 1984, 17 июнь.

Әбілдаев Б.  Жырдың тууы. /Кенен Әзірбаев туралы естеліктері./ – Еңбек туы, 1984, 22,24 апрель.

Әзірбаева Н.  Жас ұрпақ , үлгі айтады Кенен атаң. /Кенен Әзірбаевтың зайыбы Нәсиха апайдың естелігі./ Әңгімені жазып алған Т.Жұмаханов – Қазақстан әйелдері, 1984, № 6, 26-27 бет.

Әлиасқаров М.  Күміс үні құлағымда тұрғандай . /Кенен Әзірбаев пен кездесуі туралы естелік./ – Еңбек туы, 1984, № 6, 14 б.

Әлімжанов Ғ.  Халық құрметі. /Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 жыл толуы қарсаңында Жамбыл қаласында өткізілген ақындар айтысы./ – Соц.Қазақстан, 1984,

27 май.

Байбатыров Е.  Бұлбұл жыршы. /К.Әзірбаевтың туғанына 100 жыл./ – Коммунизм.туы, 1984, 19 июнь.

Батырбекова Б.  Кенен жырларындағы әйел бейнесі. – Еңбек туы, 1984, 26 апрель.

Бәтішев Ә.  Ақын атындағы ауылда. /К.Әзірбаев туып-өскен ауылы туралы./ – Соц.Қазақстан, 1984, 26 июнь.

Бақбергенов С.  Кемел дарын. /К.Әзірбаев творчествосы туралы./ – Социалистік Қазақстан, 1984, 26 июнь.

Байсалов Р.  Жамбылдың келген күні (Жамбыл мен Кенен туралы) – Еңбек туы, 1984, 2 май.

Байсалов Р.  Төрт ақынның тоғысуы. /Кенен Әзірбаевқа 100 жыл./ – Еңбек туы, 1984, 20 июня.

Байсалов Р.  Кенекең аулындағы кеш. – Еңбек туы, 1984, 20 июнь.

Бекбосынов А.  Кенен ата – кен ата. /К.Әзірбаевтың туғанына 100 ж.арналған эссе./

Еңбек туы, 1984, 26,27 июнь.

Бүкіров С.  Өшпейді халық жыры, қартаймайды./Кенен Әзірбаевқа 100 жыл./ – Жезқазған туы, 1984, 19 июнь.

Бүрбаев А.  Әнге қостым атыңды. /Кенен Әзірбаевқа арналған өлең./ – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Вотчель А.  Естен кетпес кездесу.  – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Дәутаев Н.  «Қазақтың ақыны едім Кенен деген». /Халық ақыны, ірі композитор, тамаша әнші К.Әзірбаев туралы деректі әңгіме./ – Пионер, 1984, № 4, 24-25 б.

Дәулетқұлов Ш.  Өлмейтұғын артына сөз қалдырған. – Еңбек туы, 1984, 22 июнь.

 Дәулетқұлов Ш.  Өнердің өрен жүйрігі. /Қазақ ССР-нің халық ақыны, композитор Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 жыл./  – Коммунистік жол, 1984, 22 июнь.

Дәуір жыршысы. /Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 жыл толуына байланысты өмірі мен өмір жолы./ – Мәдениет және тұрмыс, 1984, № 6, 10-11 б.

Доспамбетов Ә.  Дарқан дастан. /Ақын К.Әзірбаев Шу өзенінің бойында өткен қырғыздың манабы Шәбден Жанбаевтың үлкен асында болып сонда «Пайыз» атты әнімен қырғыз-қазаққа танылып жүлдеге күміс жалатқан кемер белдік алғаны жайлы естелік./ – Еңбек туы, 1984, 9 май.

Доспамбетов Ә.  Төменнен төрге. /Кенен Әзірбаев туралы естелік./ – Еңбек туы, 1984, 21 март.

Дүйсенбеков М.  Ақын бейнесі, экранда. /К.Әзірбаев өмірінен түсірілген «Мен сүйемін халқымды» атты деректі фильмі туралы./ – Жаңа фильм, 1984, № 12,

12-13 б.

Дүйсенов М.  Әсем әуен, сұлу жыр. /Кенен Әзірбаевтың творчествосы туралы./ – Қазақ әдебиеті, 1984, 22 июнь.

Естаев Е.  Атаның өзі де, сөзі де үлгі. /К.Әзірбаевтың туғанына 100 жыл толуына байланысты әншілік өнері./ – Қазақстан мұғалімі, 1984, 22 июнь.

Етекбаев М.  Бозторғайдың балапаны. /Кенен Әзірбаевтың «Бозторғай» әнінің қалай шыққаны туралы әңгіме./ – Балдырған, 1984, № 6, 12-13 бет.

Жабықбаев С.  Шыңдала берсін шын дарын. – Октябрь туы, 1984, 11 сентябрь.

Жамбылов Ә.  Қосылған қос өзен. /Жамбыл мен Кенен арасындағы жақындық, жарасымдылық , бірін-бірі жан-тәнімен жақсы көрушілік туралы./ – Лениншіл жас, 1984, 26 июнь.

Жәмпейісова Н.  Дүркіреп өтті ел тойы. /Кенен Әзірбаевтың туған жерінде өткен той туралы./ – Лениншіл жас, 1984, 3 июль.

Желдібаев Ә.  Ауылды әнге бөлеп еді. /Кенен Әзірбаев туралы естелік./ – Еңбек туы, 1984, 26 апрель.

Жиенгалиев Б., Канахин Ө., Жайлауов Ө. Шын жүйрік өрге шапса өршеленер. /Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 ж. арналған республикалық ақындар айтысынан жүлде алғандар тізімі, суреті бар./ – Мәдениет және тұрмыс, 1984, № 10,

2,3,6,7 беттер.

Жихарева Л.  Кенен әндері. /Бүкілодақтың «Мелодия» фирмасынан К.Әзірбаев әндері жазылған және күйші Қ.Жантілеуовтың творчествосына арналған күйтабақтардың шыққаны жайлы./ – Социалистік Қазақстан, 1984, 12 август.

Жолдасбеков М.  Дүлдүл дарын. /Кенен Әзірбаев өмірі мен творчествосы туралы./ – Кітапта: Қазақстан өнері: Жылнама – 1983. Құрастырған Ж . Дәуренбеков. – Алматы, 1984, 14-20 б.

Жолдасбеков М.   Аты аңызға айналған. /Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 жыл толуы қарсаңында, оның өскен ортасы мен творчествосы туралы зерттеу мақала. – Жұлдыз, 1984, № 4, 185-193 бет.

Жолдасбеков М.   Екі Кенен тумайды. /Кенен Әзірбаевтың мұраларын зерттеуші, әдебиетші, ғалыммен әңгіме./ – Әңгімелескен Қ.Керейқұлов. – Лениншіл жас, 1984,

26 июнь.

Жүргенов Ә.  Революция сарбазы. /К.Әзірбаевтың туғанына 100 жыл./ – Еңбек туы, 1984, 28 июнь.

Жүрек жарды лебіздер. /К.Баялиев, Ж .Сәттібеков, Ә.Қалдыбаевтардың К.Әзірбаев жайлы лебіздері./ – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Жылқыбаев Ш.  Ақынды еске алу (К.Әзірбаевқа арналған өлең). – Еңбек туы, 1984, 2 июнь.

Иманбеков Т.  Айтыста аңғарылар дарынды ақын. /К.Әзірбаевтың туғанына 100 ж. арналған ақындар айтысы./ – Қазақ әдебиеті, 1984, 22 июнь.

Исақов Ә.  Ақын даңқы – халық даңқы.(К.Әзірбаев) 100 жаста. –  Еңбек туы, 1984,

30 июнь; Лениншіл жас, 1984, 26 июнь.

Исақов Ә.  Елінің желі жұпар, қоңыр салқын (К.Әзірбаев туралы) – Лениншіл жас, 1984, 26 июль.

Кәрменов Ж .  Жаңғыртқан асқақ ән мен кең даланы. (К.Әзірбаевтың творчествосы туралы) – Жұлдыз, 1984, № 4, 193-195 б.

Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 жыл толу қарсаңында (Фотошежіре) – Еңбек туы, 1984, 2 апрель.

Кенен Әзірбаев  (К.Әзірбаев туралы М.Әуезов, Г.Марков, Ш.Айтматов, Ә.Тәжібаев, Б.Ерзаковичтердің айтқандары) – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Кенен Әзірбаев (1884-1975). Портреттер. Суретшілер. А.Островский, А.Дячкин. Алматы, «Өнер», 1984, қазақша, орысша тілдерде. 300 дана.

Кененова Т.  Атамның жеті күйі. (К.Әзірбаевтың күйлері жайында) – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Кененқызы Т.  Атамның демі – қуатым менің (К.Әзірбаев туралы естелік) – Ақ жол, 1984, 21 шілде.

Кененқызы Т.  Кенен – күйші ақын. – Орал өңірі, 1984, 19 июнь.

Қалдыбаев Ә.  Ақын аулындағы той. – Еңбек туы, 1984, 3 июль.

Қалдыбаев М.  Нәсиха әженің әңгімесі. (К.Әзірбаевтың зайыбының естелігі) – Жетісу, 1984, 26 июнь.

Қилыбаев Б.  Бозторғай. (К.Әзірбаевқа арнап жазған драмасынан үзінді) – Еңбек туы, 1984, 21,23,24 март.

Көпбаев Ж . Сөзі оның әсерлі еді (Естелік). – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Қойтаев Қ.  Әннің тууы (Кененнің «Бұлбұл» әні туралы). – Еңбек туы, 1984,

 30 июнь.

Қойтаев Қ.  «Шолпанқұл» әні қалай туды. (К.Әзірбаевтың әні) – Еңбек туы, 1984,

2 июнь.

Қонаев Д.А.  Кенен Әзірбаевтың 90 жылдық тойында жолдаған құттықтау хатынан. Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Қоразбаев А.  Аманат (К.Әзірбаев туралы естелік) – Еңбек туы, 1984, 26 июнь, Соц.Қазақстан, 1984, 26 июнь.

Қунақова Рза.  Алатаудың ақиығы. (К.Әзірбаевтың өлеңдеріне шолу) – Лениншіл жас, 1984, 23 июнь.

Қунақова Рза.  Жетісудың бұлбұлы. (К.Әзірбаев) – Еңбек туы, 1984, 2 июнь.

Машақов С.  Жүзге толғанда. (К.Әзірбаевқа арналған өлең) – Еңбек туы, 1984,

30 июнь.

Молдағалиев Т.  Сәулелі шақ .(Естелік) – Жетісу, 1984, 26 июнь.

Молдажанов С.  Ақын атындағы мектепте. – Еңбек туы, 1984, 30 май.

Мумеев Р.  Ақиық ақын. (К.Әзірбаевқа арналған өлең) – Еңбек туы, 1984, 19 май.

Мұхтар Әуезов, Георгий Марков, Шыңғыс Айтматов, Әбділдә Тәжібаев, Борис Ерзаковичтердің  Кенен Әзірбаев жайлы айтқандары – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Мылтықбаев Р.  Екі халықтың ортақ перзенті. (К.Әзірбаев) – Еңбек туы, 1984,

12 июнь.

Нәренов Н.  Ақ бата. (К.Әзірбаев туралы естелік) – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Нүпбаев Н. Табиғат жыршысы. (К.Әзірбаев туралы) – Еңбек туы, 1984, 21 март.

Ормантаев А.  Батыр мен абыз. (К.Әзірбаев пен Бауыржан Момышұлы туралы) – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Оралбаев Ө.  Керейқұлов Қ. Ата дәстүр (К.Әзірбаевтың туғанына 100 жыл). – Лениншіл жас, 1984, 20 июнь.

Өмірбеков Жаппар. Оралған үн. (Кенен Әзірбаевқа арналған өлең) – Қазақ әдебиеті, 1984, 22 июнь, 8-9 б.

Республикалық айтыс. /Алматыда К.Әзірбаевтың туғанына 100 ж. толуына арналған республикалық ақындар айтысының басталғаны туралы Каз.ТАГ хабары./ Қазақ әдебиеті, 1984, 22 июнь; Соц.Қазақстан, 1984, 17 июнь.

Рахмадиев Е.  Ең ұзақ ғұмыр (К.Әзірбаев туралы) – Кітапта: Шырқа даусым (Әндер жинағы. Алматы, «Өнер», 1984, 5-12 б.)

Рахмадиев Е.  Тас бұлақтай таза өнер (К.Әзірбаев туралы) – Қазақ әдебиеті, 1984, 22 июнь.

Рысбеков С.  Халық жүрегінде (Өлең). – Еңбек туы, 1984, 2 июнь.

Рысбекова Г.  Өнер сайысы (К.Әзірбаев туралы). – Еңбек туы, 1984, 18 май.

Сәтібеков Ж .  Ән тойы./К.Әзірбаевқа арналған өлең./ – Соц.Қазақстан, 1984,

26 июнь.

Сейдаханов К. Жыр дүлділі, ән бұлбұлы. /Кенен Әзірбаевтың өмірі мен творчествосы туралы./ – Қазақстан мектебі, 1984, № 7, 74-79 б.

Сейілжанова Г. Бозторғай. Базарым-ай, Назарым-ай. /К.Әзірбаевтың өмірі жайлы толғаулар./ – Жұлдыз, 1984, № 4, 196-197 б.

Сейілжанова Г. Өнермен өрілген өмір. /Қазақ ССР-нің халық ақыны К.Әзірбаев туралы./ – Коммунистік жол, 1984, 22 июнь.

Сейтхазин С.  Кенен – жыр. /К.Әзірбаевқа арналған поэма./ – Еңбек туы, 1984,

23 июнь.

Сланов А.  Алыстан көрінер тұлға. /К.Әзірбаев туралы./ – Білім және еңбек, 1984,

№ 6, 17 б.

Смайылов Ө.  Мемориалдық тақта орнатылды. /К.Әзірбаевтың Киров атындағы колхоздағы үйіне./ – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Сыздықов М.  Мерекеге ұласқан құрмет. /К.Әзірбаевтың туғанына 100 ж. толғанына арналған облыстық ақындар айтысынан./ – Еңбек туы, 1984, 23  май.

Сыздықов М.  Өнердің асыл кені. (К.Әзірбаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған Жамбыл обл. Ақындар айтысынан сыр толғау) – Лениншіл жас, 1984,

28 июнь.

Сыздықов М.  Өнер сайысы. (Жамбыл қаласында өткізілген ақындар айтысы. К.Әзірбаевтың 100 жылдығына орай) – Қазақ әдебиеті, 1984, 27 июнь.

Тасыбеков О.  Ата келбеті. (К.Әзірбаев туралы естелік) – Еңбек туы, 1984, 19 май.

Төреқұлов Н.  Алатаудың ақиығы. /К.Әзірбаевқа 100 жас./ – Жетісу, 1984, 26 июнь.

Төреқұлов Н.  Алып ақын, кемел композитор. /К.Әзірбаев туралы./ – Оңтүстік Қазақстан, 1984, 22 июнь.

Төреқұлов Н.  Бозторғай (К.Әзірбаев) – Кітапта: Өнеге (әңгімелер), Құраст. М.Машекенов, Алматы, 1984, 28-30 б.

Төреқұлов Н.  Дәуір жыршысы. (К.Әзірбаев туралы.) – Еңбек туы, 1984, 22 июнь; Мәдениет және тұрмыс, 1984, № 6, 10-11 б.

 Төреқұлов Н.  Кенен ақын, кемел ақын. /К.Әзірбаевтың әнші-ақын болып танылуының және Жамбыл т.б. халық ақындарымен кездесуінің тарихынан және кейінгі жылғы өлеңдері туралы./ – Жалын, 1984, № 3, 117-119 бет.

Төреқұлов Н.  Өнердің асқар алатауы. /Халық ақыны, композитор К.Әзірбаевқа

100 жас./ – Қазақстан мектебі, 1984, 28 июнь.

Тілендиев Н.  Дүлдүлі еді әннің де. /К.Әзірбаев туралы./ – Еңбек туы, 1984,

30 июнь.

Шаштайұлы Ж .  Дүбірлі той. /К.Әзірбаевтың туған жеріндегі той туралы./ – Социалистік Қазақстан, 1984, 3 июль.

Шынәсіл ұлы Я.  Кененмен кездесу. (Кенен Әзірбаев). – Еңбек туы, 1984,

28 февраль.

Ыбыраев С.  Кенен – жыр (Өлең). – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Ыбыраев С.  Ақын Кенен абыройы. /Кенен Әзірбаевтың туғанына 100 жыл./ – Орталық Қазақстан, 1984, 20 июнь.

Ыбыраев М.  Кенен – жыр (Өлең). – Еңбек туы, 1984, 30 июнь.

Ыстық лебіздер. /Жамбылдың, Әуезовтың К.Әзірбаев туралы айтқандарынан./ – Социалистік Қазақстан, 1984, 26 июнь.

Фотошежіре (К.Әзірбаев өмірінен). – Еңбек туы, 1984, 20 июнь.

* * *

Азербаев К.  Песни гор и степей. Стихи, айтысы, поэмы. Составитель С.Кусаинов. Алма-Ата, «Жазушы», 1984, стр. 280.

Азербаев К.  Бессмертен Ленин. Перелетные птицы (Стихи). – Каз.правда, 1984,

26 июня.

Азербаев К.  Периоды возроста. Спутница души моей, домбра. (Стихи. Пер.Т.Шаханов) – Знамя труда, 1984, 11 мая.

Азербаев К.  По Ленинскому светлому пути (Стих. Пер.Т.Кузовлева) – Каз.правда, 1984, 21 январь.

Азербаев К.  Размышления, рожденные на выставке, Сирота, Шолпанкул, по тебе тоскую. Люди, вы послушайте меня. (Стихи), Перевод А.Айзахметов, А.Жовтис. – Знамя труда, 1984, 30 июня.

Азербаев К.  Ты мой верный друг, домбра. (Стих). Перев. А.Айзахметов. – Знамя труда, 1984, 9 июня.

* * *

Айзахметов А.  Праздник на Родине великого акына (К 100-летию К.Азербаева) – Знамя труда, 1984, 3 июля.

Айзахметов А.  Праздник песен Кенена. – Знамя труда, 1984, 23 мая.

Ахметов З.А.  Кенен и наша современность – Вестник АН КазССР, 1984, № 9,

стр. 4-12.

Баялиев К.  Вечно живая сокровищница (О наследии К.Азербаева) – Знамя труда, 1984, 30 мая.

Баялиев К.  Пел о времени о себе (О К.Азербаеве) – Знамя труда, 1984, 9 июня.

Бекбосынов А.  Двадцать пять часов у абыза (Эссе о К.Азербаеве) – Знамя труда, 1984, 25-26 мая.

Брагин А.  Звезда над перевалом (О К.Азербаеве). – Огни Алатау, 1984, 26 июня.

Веселовская О.  Крылатая домбра Кенена. – Вечерняя Алма-Ата, 1984, 26 июня.

Выдающийся народный акын (В Алма-Ате во Дворце им.Ленина состоялся торжественный вечер посвященный 100 летию со дня рождения К.Азербаева). – Вестник АН КазССР, 1984, № 9, стр. 3-4.

Доспамбетов А.  Звонкая песня, дивная музы (О К Азербаеве). – Знамя труда, 1984, 16 мая.

Дуйсенбеков М.  Образ поэта на экране (О Кенене Азербаеве). – Новый фильм, 1984, № 12, стр. 13.

Ерзакович Б.  Кенен Азербаев – Изв. АН КазССР, сер.филол. 1984, № 3, стр. 1-6.

Исеев А.  Две встречи: /Из воспоминании Союза журналистов о К.Азербаеве/ – Знамя труда, 1984, 16 мая.

Исеев А.  Певцу гор и степей (О К Азербаеве). – сельская жизнь, 1984, 6 июня.

Оршабеков К.  Слышу голос акына (О К.Азербаеве) – Знамя труда, 1984, 26 июня.

Открытие мемориальной доски (К.Азербаев) – Знамя труда, 1984, 3 июня.

Памяти замечательного акына (К.Азербаев) – Знамя труда, 1984, 26 июня.

Республиканский айтыс (В Алма-Ате состоялся республиканский айтыс, посвященный 100 летию К.Азербаева). – Вечерняя Алма-Ата, 1984, 18 июня.

Сатибеков Ж .  Бессмертные песни акына (О К.Азербаеве) – Знамя труда, 1984,

3 апрель.

Сатибеков Ж .  Школа акына (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1984, 14 июня.

Сенченко О.  Пусть слышит народ мою песню (Торжества в Казахстане в связи с 100-летием К.Азербаева). – Сов.музыка, 1984, № 12, стр. 132-133.

Слово о Кенене – Знамя труда, 184, 30 июня.

Сулейменов О.  Он любил свой народ (О вкладе в сокровищницу К.Азербаева) – Знамя труда, 1984, 30 июня.

«Тебе, народ, я песню посвящаю…»  (К 100 летию К.Азербаева) – Огни Алатау, 1984, 26 июня.

Турекулов Н.  Из родников народных (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1984,

26 июня.

Турсунов Е.  Все остается людям. (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1984, 26 июня; Ленинская смена, 1984, 26 июня.

Утешева А.  Состязание акынов (Посвящается к 100 летию К.Азербаева). – Ленинская смена, 1984, 21 июня.

Чегаев А.  Песни – жаворонки (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1984, 7 июня.

Чернова Р.  Голос акына – голос народа (О творчестве К.Азербаева). – Путь Ленина, 1984, 22 июня.

Шанынкова О.  Приглашаем на ссоне (Один из кинотеатров г.Джамбула носит имя К.Азербаева). – Знамя труда, 1984, 3 августа.

1985

 

Әзірбаев Кенен. Жеңіс жолында. (Өлең). – Жазып алған М.Иманбаев. – Қазақ әдебиеті, № 9, 1985; Еңбек туы, 1985, 27 апрель.

Әзірбаев К.  Жетпіс бес. Ән/орынд. Қажыбек Бекбосынов, домбыра./  Қ.Бекбосынов ән шырқайды: Ләйлім. – Ташкент: Мелодия, 1985, 2 беті, 5 ән. – Күйтабақ-

Н – 5368.

Әзірбаев К.  Әлмен ақын (Әңгіме) Жазып алған А.Қуандықов. – Қазақстан әйелдері, 1985, № 12, 8-9 б.

Әзірбаев К.  Хатқа жауап (Өлең). – Жетісу, 1985, 8 май.

* * *

 Ақтаев С.  Айтыстың арайлы шағы. /К.Әзірбаевтың 100 жылдық торқалы тойының құрметіне арналған республикалық ақындар айтысынан кейін өрбіген ой-   пікірлер./ – Жұлдыз, 1985, № 1, 145-152 бет.

Сасықбаев С.  Екі елдің бұлбұлы: / Кенен Әзірбаев 1960 ж. қырғыздың ұлы демократ ақыны, манасшысы Тоғалақ Молданың (Байымбет Абдрахманұлы) туғанына 100 жыл толу тойына бару сапарынан./ – Қазақ әдебиеті, 1985, 16 август.

1986

 

Әзірбаев К.  Әли батыр. Дастан. Алматы, «Жалын», 1986, 35 б. Серия: «Кел, балалар оқылық».

* * *

            Айтматов Ә.  Ақындар бас қосқанда. (К.Әзірбаев туралы.) – Жұлдыз, 1986, № 9.

Жолдасбеков М.  Алатаудың ақиығы. (Кенен Әзірбаев туралы) – Кітапта:                  Жолдасбеков М. Асыл арналар. Алматы, 1986, 215-243 б.

Қоғабаев Төлеухан. Ұмытылмас кездесу. /Ақын, композитор К.Әзірбаев туралы естелік./ – Коммунизм туы, 1986, 7 май.

Кененқызы Т. Жамбыл атаның зер шапаны – Егемен Қазақстан, 1986, 22 август.

Түменбаев Қ.  Кенен домбырасының мұрагері. /Кенен мен қызы Төрткен туралы/ – Қазақстан әйелдері, 1986, № 7, 4-5 бет.

Османқұлов Б.  Алатау ата (Кенен «Әірбаевпен үш рет кездескені туралы естелік) – Қазақ әдебиеті, 1986, 4 шілде.

1987

 

Әзірбаев Кенен, Әли батыр. /Поэма/ – Кітапта: Дауылпаз жырлар. Өлеңдер, поэмалар. Құрастырған С.Дәуітов, Алматы, 1987, 86-112 б.

Әзірбаев К.  Алатау аспанменен тілдескенде. Бәрінен де еңбек күшті. Миллиардты құттықтау. Жыл құсы. Шөп аттары. Құстар аты. Судың да аты бар (Өлеңдер) – Кітапта: Тас бұлақтың суындай. Құрастырған Н.Жанаев. Алматы, 1987, 14-21 б.

1988

 

Әзірбаев Б.К.  Кененнің кемер белдігі. – /Кенен Әзірбаевтың қырғыз елімен байланысы./ – Қазақ әдебиеті, 1988, 11 март.

Әзірбаев Б.  Ортақ қазынаға қосарыңыз жоқ па? (К.Әзірбаевтің мұражайы туралы). – Жетісу, 1988, 7 январь.

Ватчель А.  Қос алып. /К.Әзірбаев пен Ж.Жабаев туралы./ – Еңбек туы, 1988,

3 март.

Тұрғанов М.  Бастадың да бәйгені, ортамызға тастадың: /Ақын, әнші, әрі композитор К.Әзірбаевқа арналған өлең./ – Еңбек туы, 1988, 6 февраль.

Түменбаев Қ.  Мұрагер. /Халық ақыны Кенен мен қызы Төрткен туралы./ – Жетісу, 1988, 6 февраль.

Халкычев Х.  Біздің де сүйген әніміз (К.Әзірбаевтың әндері туралы.) – Қазақ әдебиеті, 1988, 1 январь.

1989

 

Дәутаев Н.  Екі Кенен келмейді, Алатауға ексең де. Жамбыл обл. Қордай ауд. Киров атындағы колхозда өткен К.Әзірбаев күндерінен репортаж – Еңбек туы, 1989, 4 июль.

Айзахметов А.  Не смолкают песни акына (О К.Азербаеве). – Знамя труда, 1989,

 5 июля .

1990

 

Әзірбаев Кенен. Шешем өлген жылы; Қыздар; Он алтыншы жыл; Жамбылға көңіл айту; Ескерткішім. (Өлеңдер) – Ақ жол, 1990, 14 маусым.

* * *

Айзахметов А.  Песня над урочищем  Мати-Булак. – Знамя труда, 1990, 29 июня.

 Баялиев К.  Әр сөзі асыл еді: /Жыршы К.Әзірбаев туралы./ – Ақ жол, 1990, 20 маусым.

Дәутаев Н.  Халықтың кемелі еді, Кенен еді: /Қордай ауд. Кенен ауылында өткен жыршы күндерінен кейінгі ойлар мен сауалдар./ – Ақ жол, 1990, 7 шілде.

Жамбылдан кейінгі жырау. /Кенен Әзірбаев./ – Ақ жол, 1990, 14 маусым.

Жолдасбеков М.  Алатаудың ақиығы. Аты аңызға айналған. Жамбыл және оның ақындық ортасы. Жамбылдың ұстаздары. Жамбыл мен тұстас, өкшелес ақындар. (Кенен Әзірбаев туралы) – Кітапта: Жолдасбеков М. Асыл арналар. Әдеби мақалалар, зерттеулер. Алматы, «Жазушы», 1990, 140-150 беттер; 243 -249 беттер; 249-264 беттер.

Жүргенов Ә.  Ұмытылмас кездесулер: /Жыршы Кенен Әзірбаев туралы./ – Ақ жол, 1990, 16 маусым.

Күнтуов Ә.  Совет халқының бұлбұлы: /Жыршы К.Әзірбаев туралы./ – Ақ жол, 1990, 22 маусым.

Оразбеков А.  Өнердегі өнегесі өзгеше. /Жыршы К.Әзірбаев туралы./ – Ақ жол, 1990, 21 маусым.

1991

 

Әзірбаев Кенен.  Шөп аттары. (Өлең). – Ақ жол, 1991, 16 ақпан.

* * *

 

Әзірбаева Н.  Ана талабы. (Кенен мен А.Асқаров туралы.) – Соц.Қазақстан, 1991,

18 август немесе 18 март.

Төреқұлов Н.  Жетісудың қос жүйрігі (К.Әзірбаев пен Б.Бигелдиев туралы) – Қазақстан әйелдері, 1991, № 11, 10-11 б.

1992

 

Әзірбаев Кенен. Байрақ боп өткен бабалар. – Қазақ батырлары, 1992, 5 мамыр, 10-11 б.

Әзірбаев Кенен.  Қалады-ау (Өлең) – Ана тілі, 1992, 23 сәуір.

 Әзірбаев Кенен.  Көкшолақ  Мөртай сұлу (әндер). – Кітапта: Ғашықтық әндер. Құраст. И.Жақанов, Алматы, 1992, 105-106 б.

Әзірбаев Кенен.  Ойжайлау (Ән). – Кітапта: Ән қанатында. Құраст: Г.Мандыбаева. Алматы, 1992, 35 б.

* * *

Әзірбаев Б.  Екі Кенен тумайды (Естелік). – Еңбек таңы, 1992, № 7, 14-16 б.

Жолдасбеков М.  Төреқұлов Н.  Тоқсан толғау (К.Әзірбаев туралы естелік-эссе).    Алматы, «Өнер», 1992, 232 б.

Кененқызы Т.   Ән мен жырдың кені еді. – /К.Әзірбаев туралы./ – Жетісу, 1992, 23, 27, 30 маусым, 3, 4 ,7 шілде.

Кененова Т.  Мың өліп, мың тірілген Кенен атам. /Естелік./ – Парасат, 1992, № 9, 8-10 бет.

Күнтуов Ә.  Совет халқының бұлбұлы (К.Әзірбаев туралы). – Ақ жол, 1992, 22 маусым.

Қонысбаев М.  «Бозторғай». /Халық ақыны К.Әзірбаев туралы өмірбаяндық очерк./ – Еңбек туы, 1992, № 5, 10-11 б;  № 6, 12-13 бет.

1993

 

Әзірбаев К.  Бозторғай. Базар-Назар. Көкшолақ . Қайран шастық  (Өлеңдер). – Кітапта: Ауыл кеші көңілді. Құр. Х.Тілемісов. Алматы, 1993, 227-232 б.

Әзірбаев К.  Сексен (Ән) – Кітапта: Өттің жалған. Құраст. М.Асылғазин. Алматы, 38 б.

* * *

Кененов К.   Бір әннің  тарихы (К.Әзірбаевтың «Қош аман бол Оразжан» әні туралы). – Ақ  жол, 1993, 26 тамыз.

1994

 

Бетбаев А.  Кенекемнен бата алғам.(Естелік). – Шу өңірі, 1994, 2 декабрь.

Дәутаев Н.  Үш бәйтерек ішінде мен бір шыбық (Естелік) – Қордай жаңалықтары, 1994, 10,11 маусым.

Кененқызы Т.  Атамның демі – қуатым менің (Естелік) – Ақ жол, 1994, 20 шілде.

Кененұлы Б.  Нәсиха айтқан нәсихат (Кененнің әйелі Нәсиханың Кенен туралы естелігі) – Алматы ақшамы, 1994, 14,16 қараша.

1995

 

Әзірбаев К.  Күйгенім-ай, сүйгенім-ай. (Ән) – Кітапта: Күркіреп күндей өтті ғой соғыс. Құраст. С.Бақтыгереев. Алматы, 1995, 19 б.

1996

 

               

Әзірбаев К. Жамбылдың желдірмесі. (Өлең) – Егемен Қазақстан. – 1996, 23 тамыз.

Әзірбаев К.  Ау, Жәке, көпті көрген батырымсың.  (Өлең) – Қазақ әдебиеті, 1996, 20 тамыз, № 34, 10 б.

Әзірбаев К.  Көз көрген. (Жамбыл туралы естелік). – Қазақ әдебиеті, 1996, 20 тамыз.

* * *

Жұмажанова Т.  Жамбыл мен Кенен. – Семей таңы, 1996, 2 шілде.

Кенен қызы Төрткен.  Жамбыл мен Кенен. – Жетісу, 1996, 5 шілде.

Қоспақов З.  Жалынды жаршы. (Кенен Әзірбаев) – Кітапта: Зейнұр Қоспақов.

Сыр тартсақ  тарихынан әншіліктің. Алматы, «Ғылым», 1996, 89-103 б.

Нұрмағамбетова О. Аяулы асыл бейнелер. (К.Әзірбаев туралы да айтылған) –

Жұлдыз, 1996, № 7, 172-175 б.

Сатаев Ж . Жамбыл мен Кенен. – Заң газеті, 1996, 14 тамыз, № 51. 8-9 б.

Сәтібеков Ж .  Қалықтап өзің салған сол баяғы ән. (К.Әзірбаев туралы) – Парасат, 1996, № 7, 7 б.

Төреқұлов Н.  Жетісу ақындарының 1919 жылғы айтысы туралы. (Кененмен әңгіме) – Кітапта: Н.Төреқұлов. Алатау асқарынан жыр асырған. Алматы, Ғылым, 1996, 138-140 б.

1997

 

Кененқызы Төрткен.  Әкемнің Әуезові: /Халық ақыны, сазгер К.Әзірбаевтың

М.Әуезов туралы айтқандары жайлы./ – Егемен Қазақстан. – 1997, 26 қыркүйек.

Кененұлы Бақытжан.  Ләтипа немесе Кененді мойындатқан келіншек: /Ақын

К.Әзірбаев пен айтысқан Ләтипа туралы./ – Қазақ әдебиеті, 1997, 11 қараша (№45). 14-15 б.

Құлсейітұлы Н.  Кененнен алған ақ бата: /Ақын К.Әзірбаевқа жолдаған өлең жол – дарына ақынның қайтарған жауабы туралы./ – Ақ жол, 1997, 17 қыркүйек.

Төрткен Кененқызы. Кенен неге «Халық жауы»  атанды? – Егемен Қазақстан, 1997, 16 сәуір.

 1998

ӘзірбаевК. Құлманбет – Түбек – Тезек. (К.Әзірбаев нұсқасы) – Кітапта: Құланаян

Құлманбет. Сөзімнің қыл сыймайды арасынан. Алматы, «Ана тілі», 1998,42-47 б./Орталық ғылыми кітапханасының сирек қорынан алынған./  ҚұрастырғанТоқтар Әлібек.

Әзірбаев К.  Құлманбет ақынның Шабдан батырға айтқаны. (К.Әзірбаев нұсқасы) – Кітапта: Құланаян Құлманбет. Сөзімнің қыл сыймайды арасынан. Алматы, «Ана тілі», 1998, 137-140 б.Құрастырған Тоқтар Әлібек. /Орталық ғылыми кітапханасының сирек қорынан алынған./

* * *

Ерзакович Б.Г.  Балуан Шолақ әндерін К.Әзірбаевтан жазып алуының тарихы туралы. – Кітапта: Балуан Шолақ . Құрастырған Б.Оспанов. Алматы, «Жалын», 1998,  291-295 б.

Кенен Әзірбаев (1884-1976) – Кітапта: Асқаров А. Ұлы Тұранның ұлдары. Алматы, «Нұрлы әлем», 1998, 175-177 б.

Кенен ақынның әзілдері. (Ел аузынан) – Сары арқа, 1998, 26 ақпан.

Кененқызы Т.  Кенен. Естелік-эссе. Алматы, «Жалын», 1998, 176 б.

1999

 

Әзірбаев К. Оразжан. Фурмановты қарсы алғанда (Өлеңдер). Мақашты ұялтқан Ораз (Әңгіме) – Кітапта: Қайран Ораз. Құрастырғандар: Ә.Жандосов, Г.Жандосова,    Алматы, 1999, 25-б,84-86 б; 111-115.

* * *

Төреқұлов Н.  Жетісу ақындарының 1919 жылғы айтысы туралы. (Кененмен    әңгіме). – Кітапта: Қайран Ораз. Алматы, 1999, 81-83 б.

2000

 

Әзірбаев К.  Аңыздар сыры. (Аңыз, дастан, әңгімелері.)  Астана, Елорда, 2000, 348 б.

* * *

               

Әбділдаұлы О. Перзенттік парыз. (Кенен мен қызы Төрткен жайында) – Жетісу, 2000, 30 наурыз. Кенен Әзірбаев (1884-1976) – Кітапта: Даналар туралы әңгімелер. Құрастырған:П.Жаманқұлова. Алматы, 2000, 134-б.

Кенен – в книге: История казахской музыки в 2-х томах. Алма-Ата, «Ғылым», 2000, стр. 167-170, том I.

Кененұлы Б.  Жүректің ыстық қаны үзілмейді (Кенен мен С.Мұқанов туралы) – Егемен Қазақстан 2000, 26 шілде.

Кененұлы Б.  «Тоғыз келін» немесе Бопинаның соңғы назы. (К.Әзірбаев туралы) Егемен Қазақстан, 2000, 29 қараша.

Төреқұлов Н.  Кенекең әңгімешіл еді. – Кітапта: К.Әзірбаев. Аңыздар сыры, Алматы, 2000, 3-4 б.

2001

 

Байырбек Н.  «Әннің генаралы». (К.Әзірбаев туралы) – Жас алаш, 2001, 20 қыркүйек.

Баялиев К.  Неиссекаемый родник песен. (О К.Азербаеве) – Знамя труда, 2001, 22 август.

Бозторгай родного края. (О К.Азербаеве) – Знамя труда, 2001, 22 сентябрь.

Бекбосынұлы А.  Ақын (К.Әзірбаев туралы) – Кітапта: Екі  Кенен тумайды. Алматы, «Шартарап», 2001, 103-116 б.

Жолдасбеков М.  Салғараұлы А. Сейдімбек А.  Әзірбаев Кенен (1884-1976) –

Кітапта: Ел тұтқа . Ел тарихының әйгілі тұлғалары. Астана, «Күлтегін», 2001, 272-274 б.

Екі Кенен тумайды. (К.Әзірбаев туралы естеліктер жинағы.)  Құрастырған:

Т.Кененқызы. Алматы, «Шартарап», 2001, 159 б.

Елеукенов Ш. Бозторғаймен ән жарыстырған. (К.Әзірбаев туралы) – Парасат, 2001,  № 12, 14-15 б.

Кененұлы Б.  Оразжан (Кенен мен О.Жандосов туралы) – Егемен Қазақстан, 2001, 28 ақпан.

Кененқызы Т.  Байқау өтті дүркіреп. («Шырқа даусым» атты тұңғыш республикалық Кенен әндерінен өткен байқау туралы.) – Егемен Қазақстан, 2001, 6 қазан; Іле таңы, 2001, 12 қазан.

Майбалиева С. Человек песня. (О поэте-композиторе К.Азербаеве) – Знамя труда, 2001, 26 сентябрь.

Песни Кенена, Абая, Мұхита. Сейдімбек А. Мир казахов. Алматы, 2001, стр. 514-542.

Рахмадиев Е.  Тас бұлақтай таза өнер. – Кітапта: Екі Кенен тумайды. Алматы, «Шартарап», 2001, 36-39 б.

Төреқұлов Н. Соңғы ән. (К.Әзірбаев туралы.) – Кітапта: Екі Кенен тумайды. Алматы, «Шартарап», 2001, 72-82 б.

 2002

 

Жанадилов М.  Совершенный образ Кенена (О новом памятнике К.Азербаеве) . –  Знамя труда, 2002, 12 октябрь.

Жубанов А.  Кенен – В книге: А.Жубанов. Соловьи столетий. Алматы, 202,

стр. 302-319.

 

2003

 

Әзірбаев Кенен. Көпшілік тыңда әнімді. (Әндер жинағы). Тараз, «Сенім», 2003, 70 б. Ән текстерін даярлаған, әндерге түсінік жазған Төрткен Кененқызы.

* * *

 

Әзірбаев Кенен (1884-1976) – Алматы ақшамы, 2003, 10 сәуір.

Дәутайұлы Н.  Сайын даланың самғауы бөлек саңлағы немесе Кенен және оның әндерін орындау туралы үздік ой. – Ақ жол, 2003, 10 сәуір.

Дүйсекеұлы С.  Сарқытын ішіп, батасын алған едік. (Естелік) – Арқа ажары, 2003, 17 шілде.

Кененова Т. Отец оставил мне домбру. Записала Г.Ахметбекова – Огни Алатау, 2003, 22 марта.

Құрманбаева Ә.  Кенен Әзірбаев әндері байқауы туралы бір үзік сыр. (Ақынның қызы Төрткенмен сұхбат) – Іле таңы, 2003.

Рыскелдиева Л.  Кенен Әзірбаевтың «Ақ лақ» әні туралы. – Ауыл мектебі, 2003, № 2, 14-15 б.

2004

 

Әзірбаев К.  Базар-Назар. (Өлең) – Егемен Қазақстан, 2004, 20 наурыз.

Кенен мен Балтағұл (Екі ақынның бір-біріне жазған өлең-хаттарынан үзінді). – Алматы ақшамы, 2004, 10 шілде.

 * * *

               

Ақатаева Ш.  Кененнің «Бұрынғы өткен батырлар» дастаны. – Қазақ тілі мен әдебиеті, 2004,  № 9, 64-70 б.

Ахмет Б.  Дүлдүл (К.Әзірбаевқа арналған өлең) – Ақ жол, 2004, 26 тамыз.

Бақытжан Кененұлы.  Әке рухымен сырласу. К.Әзірбаев туралы естелік-эссе. Астана, «Елорда», 2004, 320 б.

Дәутайұлы Н.  Кенен кеңістігі-мәңгілік. – Ақ жол, 2004, 17 маусым.

Жолдасбеков М.  Дүлдүл еді, бұлбұл еді Кенекең. – Егемен Қазақстан, 2004, 16 маусым.

Жолдасбеков М.  Жыр-ғұмыр. (К.Әзірбаев туралы) – Ақ жол, 2004, 19 маусым.

Ескілілікті сөздер. (Кененнің өнегелі сөздері келтірілген). – Жұлдыз, 2004, 191-195 б.

Кенен Әзірбайұлы (1884-1976) – Ақ жол, 2004, 19 маусым. Қазақстан – ZAMAN, 2004, 18 маусым, 11-б.

Кененұлы Б.  Балам саған айтам (К.Әзірбаевтың туғанына 120 жыл толу қарсаңында) – Ақ жол, 2004, 14 ақпан, 17 ақпан.

Кененұлы Б.  Әке рухымен сырласу (К. Әзірбаев туралы) – Егемен Қазақстан, 2004, 5,8,9 маусым.

Кененұлы Б.  Екі Кенен тумайды. – Жас алаш, 2004, 27 шілде.

Кененқызы Т.  Балуан Шолақ пен Кенен (Халқымыздың қос өнер тарландары туралы) – Жас алаш, 2004, 29 мамыр.

Майбалаева С.  Лебедов В.  Неугасающая звезда Кенена – Каз.правда, 2004, 22 июня.

Майбалаева С.  И вновь летит над Кордаем звонкая песня Кенена – Знамя труда, 2004, 19 июня.

Мацкевич Э.  Песни Кенена Азербаева – Известия, 2004, 25 декабря.

Рақыш К.  Екі Кенен тумайды Алатауға ексеңде (Туғанына 120 жыл) – Жетісу, 2004, 9 қазан.

Рысбеков Қ .  Сексен жыл жырлаған жүрек (К.Әзірбаев туралы) – Оңтүстік Қазақстан, 2004, 21 тамыз.

Сайын даланың самғауы бөлек саңлағы (К.Әзірбаевтың туғанына 120 жыл). Жамбыл обл. Ш.Уәлиханов кітапханасы. Тараз, 2004, 30 б.

2005

Әзірбаев К.  Ақыл-нақыл (Ән). – Орындаған Болатбек Әжібаев. Дәриға дәурен. Алматы, «Alem Mysik», 2005 , I терме.

* * *

Арқабаева Ұ. Кенен атын қастерлеген қара шаңырақ – Үкілім-ай (Халықаралық жұрнал), 2005, № 8, 3-б.

Ахметбекова Г. Отец оставил мне домбру… (О К.Азербаеве и его дочери Торткен). – Огни Алатау , 2005, 22 март.

Бәбіжан Б. Ән дүлділі – Кенекең. – Жұлдыз, 2005, № 1, 162-164 б.

Кенен Азербаев (1884-1976) – В книге: Звезды казахской литературы. Сост: М.Ш.Шабжантаева. Кокшетау, 2005, Книга I, стр. 127-131.

Кененқызы Т.  Кенен ата. Естелік-эссе. Алматы, «Қазығұрт», 2005, 224 б.

Кененқызы Т.  Кенен мен Нұрғиса – Іле таңы, 2005, 9 сентябрь.

Кененқызы Т.  Әкемнің ең алғашқы хатшысы мен болдым. Әңгімелескен

Е. Шайхыұлы. – Айқын, 2005, 3 желтоқсан.

Кененқызы Т.  «Шырқа даусым» әйгілі Әулиеата жерінде өтті. – Іле таңы, 2005, 28 қараша.

Қалдыбай М.  Кенен мен Бауыржан. (Естелік) – Егемен Қазақстан, 2005, 15 желтоқсан.

Мукатаева М.  Звучат песни Кенена. (В г.Таразе сост. республиканский конкурс песен К.Азербаева) – Каз.правда, 2005, 28 сентября.

Омарханқызы Г. «Көкшолақ» әннің шығу тарихы: /Төрткен Кененқызының естелігінен/. – Атамекен-Ай, 2005, № 12, 20-21 б.

Омарханқызы Г.  Мұражай ел мәдениетінің алтын қазығы. (К.Әзірбаевтың мұражайы туралы) – Үкілім-ай (Халықаралық жұрнал), 2005, № 8, 5-б.

Тілеулина Н.  Кенен шығармаларындағы адамгершілік мәселесі – Қазақстан мектебі, 2005, № 11-12, 36-38 б.

Сайлыбаев С.  Кененнің өзін тамсантқан (Естелік) – Ақ жол, 2005, 23 тамыз.

2006

 

Әзірбаев К.  Жамбыл жыр. (Өлең) – Мұқағали, 2006, № 2/3, 11 б.

Әзірбаев К.  Домбырамды сыйлаймын. Төрткенім-ай! (Өлеңдер) – Үкілім-ай (Халқаралық жұрнал), 2006, № 2, мұқабаның іші-сыртында.

Әзірбаев К.  Толғау. – Қазақ , 2006, 7 сәуір, № 3, 4 б.

* * *

Алқамбаев С. Оразымбетова Ә. Кішіпейіл, халықшыл – Жас алаш, 2006,

31 қаңтар.

Әбділдаұлы О.  Тағдыры тамырлас тарланбоздар. (Жамбыл мен шәкірті Кенен жайында) – Әдебиет айдыны, 2006, 4 мамыр, (№ 17).

Әлімжан Қ.  Ақын мұражайында – Ақ жол, 2006, 24 маусым.

Етекбайұлы М.  Қызылала жолбарыс. Тарихи деректі хикаят. (Сұраншы батыр,

Сүйінбай ақын, Жамбыл, Кенен, Ораз Жандосовтар туралы айтылады.) – Жалын,2006, № 7, 33-38 б.

Исахметов Н.  Бір-ақ  Кенен (Өлең) – Кітапта: Н.Исахметов. Тұлпардың дүбірі (Өлеңдері мен поэмалары). Алматы, 2006, 190-192 б.

Жүніс І.  Әке өнерінің мұрагері (К.Әзірбаев пен қызы Төрткен жайында) – Жетісу, 2006, 31 қаңтар.

Кененұлы Б.  Ләтипа немесе Кененді мойындатқан келіншек. (К.Әзірбаевпен айтысқан ақын Ләтипа туралы). – Қазақ әдебиеті, 2006, 22 қыркүйек.

Қосбармақов Е.  Асылдың сынығы, (К.Әзірбаев пен қызы Төрткен туралы) – Егемен Қазақстан, 2006, 15 наурыз.

Өтен А.  Кенен Әзірбаевтың Ұлы Отан соғысына арналған шығармалары. – Әдебиет айдыны, 2006, 12 қаңтар. (№ 1).  11 б.

Өтен А.Ж.  Кенен өлеңдері мен халық өлеңдерінің ара-қатынасы. (Мәтін).- Тіл және  әдебиет: кешегісі мен бүгіні  =  Язык и литература: прошлое и настоящее.

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары = Материалы международ. науч.теорет.конф. (5 апреля, 2006 г.)

Жауапты ред. Е.С.Омаров. – Алматы, 2006. – 380-387 б. – Библиогр. 6 атау.

Тілеулинова Н.  Кенен шығармаларындағы адамгершілік мәселесі. – Қазақстан мектебі, 2005, № 11/12, 36-38 б.

Рамазанова Т.  Қалқаның Кененмен айтысы: – Қазақ тілі мен әдебиеті, 2006, № 4, 69-73 б.

Ысқақбаев М.  Тұлпардың тұяғы (К.Әзірбаев пен оның қызы Төрткен туралы). – Үкілім-ай (Халықаралық жұрнал). 2006, № 2, 3-бет.

2007

Әзірбаев Кенен.  Мен сүйемін халқымды. (Өлең, терме, толғаулар) I том. Алматы, «Өнер», 2007, 256 б.

Әзірбаев Кенен.  Жарыстым талай елдің жүйрігімен. (Айтыстары мен дастандары). II том.  Құрастырған Бақытжан Кененұлы Әзірбаев. Алматы, «Өнер»,  2007, 145 б.

* * *

Айзахметов А.  Шырқа даусым!  IV конкурс песни Кенена Азербаева. –  Знамя труда. –  2007, 20 октябрь.

Жолдасбеков М.  Кененнің туған баласындай болып, он жылдай бірге жүрдім. /Әңгімелескен Б.Қайратұлы. – Астана хабары, 2007, 3 ақпан (№ 18,19) – 3 б.

Кенен Азербаев (Об акыне). – Педагогика и искусство, 2007, № 6, стр. 9.

Сәтібайұлы К.  Бір ат келер бәйгеден ойнақтаған… (К.Әзірбаевтың «Шырқа даусым» атты ән байқауы туралы). – Егемен Қазақстан, 2007, 23 қазан.

2008

 

Азербаев К.  Песни гор и степей. Многотомное издание Т.5. Составитель С.Кусаинов. Алматы, «Өнер», 2008, 193 стр.

Азербаев К.  Четырем героям (Стихи). Пер.Н.Чернова. – Простор, 2008, № 5, стр.21-22.

Әзірбаев К.  Алатау алабында. (Әндер жинағы домбыраға бейімделген нотасымен). Құрастырған Ержан Қосбармақов. Алғы сөзі мен әндерге түсінік жазған Төрткен Кененқызы. Алматы, 2008, 100 б.

Әзірбаев К.  Аңыздар сыры. Әңгімелер. Көп томдық шығармалар жинағы. 4-том. Құраст. Нысанбек Төреқұлов, Төрткен Кененқызы. Алматы, «Өнер», 2008, 256 б.

Әзірбаев К.  Әз Төле би (Өлең) – Кітапта: Төле би. Құрастырған С.Дәуітұлы. Алматы, «Қаз. Ақпарат», 2008, 54-55 б.

Әзірбаев К.  Жан серігім домбыра. Әндері мен күйлері. Көп томдық шығармалар жинағы. 3 том. Құрастырған Бақытжан Кененұлы. Алматы, «Өнер», 2008, 240 б.

Кенен Әзірбаев (1884-1976). – Фотоальбом. Алматы, «Өнер», 2008, 160 б. Құрастырған және «Алатаудың ақиығы» деген тақырыппен алғы сөзін жазған Бақытжан Кененұлы.

* * *

Ақселеу Сейдімбек.  Кенен әндері. (Алғы сөз). Кітапта: Жан серігім домбыра. Көп томдық  шығармалар жинағы. 3-том. Алматы, «Өнер», 2008, 3-9 б.

Әділғазы Қайырбек. Кенекең мен Сәбең немесе ұрпаққа ұлағат достық баяны. –   Алматы ақшамы, 2008, 13 қараша.

Бәбіжан Б.  Кененнің мектебі. (Музыкалық шығармалары жайында) – Парасат, 2008, № 12, 16-17 б.

Кенекеңнің ел білмейтін керемет әндері бар (Кененқызы Төрткен мен журналист   Ескендір Раяның сұхбаты) – Алматы ақшамы, 2008, 1 наурыз.

Кененұлы Б.  Боз даланың бозторғайы (К.Әзірбаев туралы). – Дала мен қала, 2008, 16 желтоқсан.

Қалдыбаев М.  Екі Кенен тумайды… (Естелік). – Егемен Қазақстан, 2008, 22 наурыз.

Қалжанова Ж .  Өріске өнеріңнің ектің гүлін. Кенен ата (Арнау өлеңдер). – Кітапта: Қалжанова Ж . Өмірлік өлеңім. Алматы, 2008, 120-122 б.

Орынбай Кәріғұлұлы Дүйсен.  Кенен әндеріне түсініктеме (Кенен әндерінің орындалу ерекшеліктері мен нотаға түсіру принциптері жәйлі қысқаша ойтүйін) – Кітапта: Әзірбаев К. Жан серігім домбыра. Көп томдық шығармалар жинағы, 3 том, Алматы, «Өнер», 2008, 125-130 б.

Сейфолла Міркемелұлы.  Кенересі Кемел Кенен – Кітапта: С.Міркемелұлы. Қанаты қырқылған қырандар туралы әдеби естеліктер. Алматы, «Білім», 2008, 95-107 б.

Төрткен Кененқызы.  Әндердің шығу тарихы жөнінде қысқаша түсініктер. – Кітапта: Әзірбаев К. Жан серігім домбыра. Көп томдық шығармалар жинағы. 3-том. Алматы, «Өнер», 2008, 230-236 б.

Төреқұлов Н.  Кенекең әңгімешіл еді. (Алғы сөз). – Кітапта: Әзірбаев К. Аңыздар сыры. Көп томдық шығармалар жинағы. 4-том. Алматы, «Өнер», 2008, 3-4 б.

2009

 

Алтай Б.  Ән мен жырдың кені еді (К.Әзірбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай Президенттік мәдениет орталығында «Сағындым Кенен атамды» атты шығармашылық концерті және өнер зерттеушілері Қ.Мақанов пен С.Сыздықовтың Кенен әндері жайлы лебіздері). – Алаш айнасы, 2009, 27 ақпан (23). 5 бет.

Әнім қалсын (Диск-альбом).  Кенен әндерін орындаушы өнерпаздар үні. Құраст.Төрткен Кененқызы. Музыкалық редакторы Базаралы Мүптекеев. Алматы, 2009, 36 ән мен күйлері.

Байдүйсенұлы С.  Мұражай ашылды. (Қарасай ауданы, Райымбек аулындағы, К.Әзірбаев атындағы мектепте). – Жетісу, 2009, 3 наурыз (27), 4 б.

Бақытжан Әзірбаев.  Кененнің кемел кездері. (Естелік). – Ақиқат, 2009, № 6, 64-71 б.

Дүйсекұлы С.  Кенекемнің батасын алған еді. (Естелік). – Қазақ әдебиеті, 2009, 20 наурыз; 2 сәуір, № 10/11, 14 б.

Жандарбек Қарабасов.  Алатау, сағындың ба, Кененіңді?! – (Естелік) – Қазақ әдебиеті, 2009, № 34, 7-13 б.

Кенен Әзірбаевтың әндері қызы Төрткеннің орындауында. (Диск-альбом). Алматы, 2009, 17- ән. Муз.редакторы. Базаралы Мүптекеев.

Кененқызы Т.  Тәрбие – өмір айнасы (Салт-дәстүр, бала тәрбиесінде әкесі Кененнің, өскен ұясының әсері туралы). – Жетісу (Ардагер), 2009, 26 ақпан, № 4(10), 1 б.

Қайратұлы Б.  Екі Кенен тумайды ексең жерге (Естелік) – Астана ақшамы, 2009, 5 наурыз (25), 10 б.

Қонысбай Әбіл.  Алатаудай асқақ ақын (Кенен Әзірбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай естелік). – Егемен Қазақстан, 2009, 17 наурыз.

С.Ерболатұлы.  Ән мен жырдың кені еді. Алматы обл., Іле ауданы, Боралдай елді мекеніндегі (К.Әзірбаев атындағы № 15 орта мектепте ақынның туғанына 125 жыл толу тойы аталынып кеш өтті). – Іле таңы, 2009, 17 сәуір.

Ілияс Жүніс.  «Екі Кенен тумайды» – дейді үстіміздегі жылы 125 жылдығын ел-жұрты атап өтіп жатқан халық ақыны, сазгер Кенен Әзірбаевтың төл перзенті Төрткен Кененқызы – Жетісу, 2009, 6 маусым.