Ежелден ел салты бар,

Айтыс десе талпынар.

Кәрі мен жас келгенде

Ақын қиял шарқ ұрар.

Ат қосқандай бәйгеге

Озып келсе даңқы бар,

Жүзден жүлде алғанды,

Мадақтайтын салты бар.

Айтысқа тән жол ашар,

Асыл сөздер жарасар.

Ұлы думан-жиынды

Ақсақалды шал ашар.

Мен де ақынның бірімін,

Сөзіме жұрт таласар.

Домбырамды шертейін,

Бақытты елім қаласа.

Сол дәстүрден озбайын,

Сөз сарасын қозғайын,

Жиналғанда әлеумет

Жыр шашуға біз дайын.

Шәкірттерім, достарым,

Жақынға айтар сөз дайын.

Бүгін косқан бастарың,

Ақынға айтар сөз дайын.

Жүйріктерім — бауырым,

Ауданың мен аулыңның,

Қолхоз, совхоз қауымның,

Табыстарын айтыңдар.

Социалистік шартпенен,

Жарысқанын айтыңдар

Қайсысы озып, қайсысы

Қалысқанын айтыңдар.

Өркендеген еліңді айт,

Өндіріс пен кеніңді айт,

Егін менен жеріңді айт,

Еңбек сүйгіш еріңді айт,

Өзенің мен көліңді айт,

Алыс отар, шөліңді айт,

Мал азығы — шөбіңді айт,

Мыңғыраған төліңді айт,

Мыңдап алған өнімді айт.

Қара жаға, көк бөрік,

Қаракөлдің молын айт.

Мәдениет орнын айт,

Көркемөнер жолын айт,

Қызылшаның көбін айт.

Жетісі мен кемін айт,

Кемшілікті көріп айт.

Әділ сынап, теріп айт,

Ыза болсын жалқаулар,

Көп алдында көзіне айт.

Қытықтамай шымшып айт,

Өткір жырмен қыршып айт.

Үл-қыздарым, қызып айт,

Аққу-қаздай жүзіп айт,

Арғымақтай шұлғып айт.

Ақбөкендей желіп айт,

Оза шауып орғып айт.

Тыңдаушыға жол ғып айт.

Облысы Жамбылдың

Ленин орденін алғанды айт,

Тойы — тойға ұласып,

Даңқы жерді жарғанды айт,

Бұл бақытқа жеткізген

Партияға алғыс айт,

Ал, жол болсын, ақындар,

Абыройлы болып қайт!